Аспірантура PhD

🎓Інформуємо  Вас про те, що  у 2024 році  умовою допуску до складання вступного  іспиту до аспірантури з іноземної  мови є успішне складання ЄВІ у 2023 або 2024 році з оцінкою за тест  з іноземної мови не менше 130 балів.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2024, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ  СЕРТИФІКАТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ!

📚Інформація щодо  визначення  рівня  та терміну дії   сертифікатів з іноземних мов:

🔸англійської мови – тестів TOEFL (Test of English as a Foreign Language) (дійсний 2 роки), або IELTS (International Language Testing System) (дійсний 2 роки), або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (дійсний 2 роки);

🔸німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (дійсний 2 роки);

🔸французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (дійсний 2 роки).

⏰Для попередньої перевірки рівня  вищезгаданих сертифікатів фахівцями  університету пропонується  З 22 ПО 26 КВІТНЯ  подати до відділу аспірантури та докторантури оригінал і копію сертифікату відповідного  рівня.

🔸У разі виявлення невідповідності сертифіката  певному  вищезгаданому рівню безпосередньо  перед вступним  іспитом з іноземної мови, вступник НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до складання вступного іспиту з іноземної мови без складеного ЄВІ.

📍Реєстрація  на  складання ЄВІ відбудеться з 07  по 29 травня 2024  у відділі аспірантури та докторантури університету (к.247-1 корп) або  у приймальній комісії будь-якого  іншого закладу вищої освіти.Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 для здобуття ступеня доктора філософії
ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури ФСП у 2023 році відбудеться з 19.06.23 по 23.06.23.

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 22.05.2023 по 07.07.2023.

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення даної Google-форми.

Вступник має подати такі документи особисто у відділі аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копію військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*;

або за наявністю паспорту нового зразка:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації;

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.

Початок прийому заяв та документів22 травня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів07 липня 2023 року
Строки проведення вступних випробувань28 серпня 2023 року – 08 вересня 2023 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення11 вересня 2023 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення18 вересня 2023 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовленняне пізніше 20 вересня 2023 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб22 вересня 2023 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 26 вересня 2023 року

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься:

КБ=ІС+ІМ,

де:  ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;

       ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2023 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 7264 грн. на місяць.

Вартість навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії,

 які вступили до аспірантури у 2023/2024 навчальному році

Роки навчанняВартість одного року навчання, грн.
149400
249400
338000
438000

Контакти Відділу аспірантури та докторантури

Електронна адреса відділу для листування: aspirantura@kpi.ua
Телефон: 204-93-49

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.


З інформацією щодо вступу на аспірантуру також можна ознайомитися:

Контакти Відбіркової комісії ФСП

Телефон «гарячої лінії»:
(066) 807 59 16
E-mail:
vk.fsp@lll.kpi

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM