Науково-педагогічний склад:

БЕВЗ СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Посада: в.о. завідувача кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права.

Науковий ступіть, вчене звання: доктор юридичних наук, доцент.

Е-mail:  bevzsvetlana@ukr.net

Освіта:

У 2003 році  закінчила Київський національний торговельно – економічний університет  факультет економіки, менеджменту та права спеціальність «Правознавство».
У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні ( організаційно – правовий аспект)» (спеціальність 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2010 році отримала атестат доцента кафедри підприємницького права.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері господарської діяльності в Україні» (спеціальність 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

Магістратура:

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

адміністративне право; адміністративний процес; правове регулювання державного управління/регулювання у сфері господарської діяльності; проблеми та колізії правового регулювання господарської діяльності; корпоративне право.

Профіль ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1331-3930

Профіль Web of Science ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-5125-2017

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=df44MFIAAAAJ&hl=ru

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1, 3; 4; 5; 6; 7; 12; 14; 15

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Svitlana Bevz , Oleksandr Tereshchuk, Oleksiy Kravchuk, Valentyna Yehorova, Inna Bodnarchuk and Mykola Danevych. Confidential Information and the Right to Freedom of Speech.International Journal of Criminology and Sociology. 2021.№10. 648-651. URL:https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/7253  (E-ISSN: 1929-4409; Scopus)
 2. Shcherbyna, V. S., Rieznikova, V. V., Radzyviliuk, V. V., Bevz, S. I., & Kravets, I. M. (2021). Problems of concluding business contracts in electronic form. Linguistics and Culture Review5(S2), 751-763. URL: https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1417  (ISSN 2690-103X (online), Scopus) https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1417
 3. Бевз С.І. Адміністративно-правове регулювання електронного урядування в сфері господарської діяльності. Актуальні проблеми правознавства. 2019. №3. С. 23-28 (DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.03.023)
 4. Бевз С.І. Адміністративно-правові режими у сфері господарської діяльності. Проблеми законності. 2019.№136.С.113-123 (doi: 10.21564/2414-990x.146.175315)
 5. Бевз С.І. Правосвідомість у правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2019. №8. С.64-68 (DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.8.12)
 6. Бевз С.І. Принципи державного управління в адміністративно-правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019.№57. Том 2. С. 7-10
 7. Бевз С.І. Поняття та система принципів адміністративно-правового регулювання державного управління у сфері господарської діяльності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019.№4.С. 108-111.DOI https://doi.org/10.15421/391923
 8. Bevz S. On the issue of regulatory framework for state governance and management of economic activities in Ukraine. Адміністративне право і процес. 2019. №2. с.16-27 (DOI: https://doi.org/10.17721/2227-796X.2019.2.02)
 9. Бевз С.І. Акти реалізації адміністративно-правових норм в механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю. Правова позиція.2019.Випуск 2 (23).С.35-42 DOI https://doi.org/10.32836/2521-6473-2019-2-35-42
 10. Бевз С.І. До питання адміністративно-правових відносин в механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю. Право і державне управління. 2019. №1. С.31-36
 11. Бевз С.І. Поняття та особливості адміністративно-правових норм в механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю. Держава і право. 2019. №83. С.149-160

3­) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Бевз С.І. Державне управління у сфері господарської діяльності: адміністративно-правові засади : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 319 с.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

 1. Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 081 «Право» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. І. Бевз. – Електронні текстові дані (1 файл: 215,46 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 103 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42381
 2. Бевз С.І. Проблеми регулювання банкрутства: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Господарське та адміністративне право і процес». Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018) – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.
 3. Бевз С.І. Корпоративне право : Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право». Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018) – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.
 4. Бевз С.І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Господарське та адміністративне право і процес». Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018) – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 1. Бевз С.І. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері господарської діяльності в Україні. Дис. на здоб. ступ. доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. Київ, Національний авіаційний університет. 2020. 425 с.
 2. Бевз С.І. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері господарської діяльності в Україні. Автореф. дис.на здоб. наук. ступ. докт.юрид.наук., спец.: 12.00.07. Київ: Національний авіаційний університет.2020, 39 с.

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 1. Кухарчук А.М. на тему: «Правове становище фізичної особи як суб’єкта організаційно-господарських повноважень» (захист відбувся 11.05.2021; PhD)
 2. Пристай Т. М. на тему: «Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні» (захист відбувся 01.10.2019);

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

 1. Ільницька Надіря Фатехівна тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання створення юридичних осіб» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81; дата захисту: 28 квітня 2021 року).
 2. Коренюк Ольга Олександрівна тема дисертації: «Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 79/81; дата захисту: 08 жовтня 2019 року).
 3. Кіндрат Павло Вадимович тема дисертації: «Теоретичні засади оцінки ефективності законодавства в інформаційній сфері» (Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; дата захисту: 01 листопада 2017 року).

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Бевз С. І. Людиноцентризм в адміністративно-правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності. Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів : матеріали Всеукраїнського круглого столу (01 листопада 2019 р., м. Київ). Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 66–69.
 2. Бевз С. І. Цифрова економіка та правове забезпечення інформаційної безпеки. Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій :матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (21 листопада 2019 р., м. Київ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С.189-191.
 3. Бевз С. І. Державне управління господарською діяльністю в науці господарського права та законодавстві України. Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф (9 березня 2018 р., м. Одеса). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 74–77.
 4. Бевз С. І. Господарська діяльність як об’єкт державного управління. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (18–19 травня 2017 р., м. Київ). Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 78–79.
 5. Бевз С. І. Електронне урядування як форма організації державного управління господарською діяльністю. Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (23–24 листопада 2017 р., м. Київ). Київ : ТОВ НВП «Інтесервіс». С. 211–212.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

1. Член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.

Копія наказу додається.

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

1. Юшин І.Д., учень 9 класу Політехнічного  ліцею НТУУ «КПІ», зайняв призове місце (ІІ) II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» (лютий, 2021).

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати:

У листопаді-грудні 2020 р. Бевз С.І. пройшла стажування “Scientific and academic higher education activity in the field of law from the national and European perspective” на базі Білостокського Університету (Польша) (The Legal Centre for Research on Education Faculty of Law, University of Bialystok  (Poland).

ЛУК’ЯНЧИКОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор юридичних наук, професор.

Засоби зв’язку: +38098-481-56-90; evgenlyk1947@gmail.com

Освіта:

У 1975 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР імені Ф. Е. Дзержинського (Диплом з відзнакою).

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістики; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактикокриміналістичні аспекти).

Дисципліни, які забезпечує:

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

кримінальний процес; криміналістика; оперативно-розшукова діяльність.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5763-6972

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=YNC0TmIAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Нормативне врегулювання початку кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 57-64.
 2. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчикова В. Є. Криміналістична характеристика в методиці розслідування окремих категорій злочинів. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том ХІХ. Одеса, 2017. С. 237-244.
 3. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Розвиток інституту слідчих дій у КПК України. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 56-64.
 4. Лук’янчиков Є. Д., Петряев С. Ю. Еволюція нормативного регулювання освідування. Криміналістика і судова експертиза. К., 2019. С. 158-169.
1. Лук’янчиков Є. Д. Формування інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Науково-теоретичний журнал. Випуск 1 (85). Северодонецьк, 2019. С. 147-155.
Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

З 14.03.2019 р. по 26.04.2019 р. підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інституту післядипломної освіти» за програмою «Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання» Свідоцтво № 02070921/005053 – 19.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Робота в підрозділах карного розшуку з 1969 по 1972 рік. Член експертної групи МОН України ЕГ-02 з проведення державної атестації наукових установ за науковим напрямом суспільних наук. Затверджено наказом МОН України від 19.04.2019 № 524 «Про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ».

За дорученням МОН України здійснив експертне оцінювання ефективності діяльності Центру досліджень інтелектуальної власності та трасферу технологій НАН України.

Мисливий Володимир Андрійович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор юридичних наук, професор.

Засоби зв’язку: +38 (067) 563 76 79, vladimir@myslyvyy.com.

Освіта:

У 1972 році закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство».

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему: «Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права і процесу.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Кримінальне право. Загальна частина
 • Кримінальне право. Особлива частина
 • Практика кваліфікації кримінальних правопорушень у господарській та службовій діяльності

Магістратура:

 • Публічно-правова охорона інтелектуальної власності

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Проблеми кримінального права та кримінології в умовах сучасного науково-технічного прогресу.

ORCID: org/0000-0001-8950-4237

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OgD_DzYAAAAJ

Має понад 200 наукових робіт, з них статті у Великій українській юридичній енциклопедії (т. 17 Кримінальне право), 10 видань Науково-практичних коментарів Кримінального кодексу України, 5 монографій, 4 підручники, 8 навчальних посібників. Постійно приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях та інших наукових заходах з найбільш актуальних проблем кримінального права та кримінології

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П. 1,3,4,6,7,8,12,19

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Мисливий В. А. Транспортний засіб як предмет злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Право і суспільство. 2018. № 5. С. 188-194.
 2. Мисливий В. А. Співзаподіяння у злочині. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. № 3. С. 133-137.
 3. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона енергоносіїв. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. №  4. С. 151-154.
 4. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху і крайня необхідність. Науковий журнал Наука і правоохорона. 2019. № 2. С. 165173.
 5. Мисливий В. А. Організована злочинна діяльність: форми співучасті у злочині. Науковий журнал Наука і правоохорона. 2019. № 3. С. 126137.
 6. Мисливий В. А. Кримінально-правове значення стану сп’яніння у злочинах, передбачених статтею 286 КК України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 151-157.
 7. Мисливий В. А. Кримінально-правове значення законодавства про дорожній рух. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 4. С. 101-108.
 8. Мисливий В. А. Кримінально-правове значення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 3. С 118-126.
 9. Мисливий В. А. Кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. № 1. С. 66-72.

10. Мисливий В. А. Узурпація влади як злочин проти народовладдя. Юридична Україна. 2020. № 12. С. 75-80.

На підтвердження файл з фото титульних аркушів видань додається.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

 1. Кримінологія : підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Костенко, Мисливий В. А. та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 418 с.
 2. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В.І. Антипов, Н.А. Жерж, В.А. Мисливий ; за заг. ред. В. В. Топчія; наук. ред. В. І. Антипова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Практикум : Навчальний посібник / Ю. В. Нікітін, В. А. Мисливий, В. К. Матвійчук та ін. : за заг. ред. В. В. Топчія, Г. В. Дідківської, Е. В. Катеренчук. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 932 с.
 4. Мисливий В. А., Бабанін С. В. Кримінальна відповідальність за порушення чинних на транспорті правил : монографія. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 192 с.
 5. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинності : монографія/ Топчій В.В., Дідківська Г.В., Мисливий В.А. та ін. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2021, 376 с.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право (особлива частина)» – ухвалено Вченою радою факультету (протокол № 11 від 27.06.2019 р.).

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина) – 1» – ухвалено Вченою радою факультету (протокол № 11 від 27.06.2019 р.).

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина) – 2» – ухвалено Вченою радою факультету (протокол № 11 від 27.06.2019 р.).

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1.  Наукове керівництво здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Нікітіна Д. Ю. за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 21 квітня 2021 р.

URL: https://drive.google.com/file/d/1Rnzd-lW0oulR6dvOdW2c9JfoFyr7XUku/view

 7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

 1. Офіційний опонент 5 докторських і 10 кандидатських дисертацій.

•          Вереша Роман Вікторович, (докторська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину». Захист відбувся 4 жовтня 2017 р. у спецраді Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ

•          Вознюк Андрій Андрійович на тему «Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Захист відбувся 7 листопада 2018 р. у спецраді Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ.

•          Катеринчук Катерина Володимирівна, (докторська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінально-правова охорона здоров’я особи: доктринальні, законодавчі та правозастосовчі проблеми». Захист відбувся 27 лютого 2019 р. у спецраді Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України

•          Карпенко Микола Іванович, (докторська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за кримінальним кодексом України». Захист відбувся 28 лютого 2020 р. у спецраді Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України.

•          Рогатинська Ніна Зіновіївна, (докторська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Теоретико-правові засади запобігання злочинності у митній сфері». Захист відбувся 30 липня 2020 р. у спецраді Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України.

•          Савченко Владлена Олегівна, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінальна відповідальність за ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі”. Захист відбувся 15 березня 2017 р. у спецраді Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ

•          Соколовський Валерій Леонідович, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Громадська безпека як об’єкт злочину”. Захист відбувся 15 березня 2017 р. у спецраді Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ

•          Запорожець Руслана Андріївна, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування». Захист відбувся 4 жовтня 2017 р. у спецраді Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ

•          Фінчук Вікторія Василівна, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного комплексу України». Захист відбувся 28 грудня 2017 р. у спецраді К 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України

•          Карпова Наталія Юріївна, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Злочини проти правосуддя, які пов’язані з обмеженням права особи на захист». Захист відбувся 12 червня 2018 р. у спецраді К 26.122.01 в Академії адвокатури України

•          Ольховенко Олег Вікторович на тему «Кримінально-правова характеристика злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (ст. 385 КК України)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Захист відбувся 12 липня 2018 р. у спецраді К 26.889.02 у ВНЗ «Національна академія управління»

•          Буркаль Віта Сергіївна, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки». Захист відбувся 5 квітня 2019 р. у спецраді Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України

•          Митич Сергій Павлович, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання». Захист відбувся 5 липня 2019 р. у спецраді Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України

•          Арделян Тетяна Онуфріївна, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері підприємницької діяльності: міжнародний досвід». Захист відбувся 30 жовтня 2020 р. у спецраді Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України.

•          Карпова Вікторія Григорівна, (кандидатська) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему: «Осудність та неосудність у кримінальному праві України та окремих країн ЄС: порівняльне дослідження». Захист відбувся 14 травня 2021 р. у спецраді Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України – 2019-2021 рр.

URL: https://dndi.mvs.gov.ua/ua/structure/specialized-academic-council.php

продовжено строк діяльності https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/merezha-specializovanih-vchenih-rad;

 • Член спеціалізованої вченої ради К 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України- 2018-2021 рр.

URL: https://www.nusta.edu.ua/speczializovani-vcheni-rady/#1497897067814-041b3bf4-47e1

продовжено строк діяльності https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/merezha-specializovanih-vchenih-rad

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

1. Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України «Політологія. Соціологія. Право», член редколегії.

2. Науковий журнал «Наука і правоохорона», член редколегії

URL: http://naukaipravoohorona.com/ua/collegium.php

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Мисливий В. А. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 80-83).
 2. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 291-295).
 3. Мисливий В. А. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію автотранспорту і місцевого електротранспорту. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17: Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 382-386).
 4. Мисливий В. А. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію залізничного, водного чи повітряного транспорту. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 386-391).
 5. Мисливий В. А. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 743-746).
 6. Мисливий В. А. Технічні злочини у кримінальному праві України. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матер. VII Міжн. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2017 р. м. Київ) / Упоряд. О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 99-101
 7. Мисливий В. А. Людиноцентризм як безпековий вимір сучасної юриспруденції. Людина у вимірах сучасних суспільних трансформацій : матер. ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів «Дні Науки» (20-21 квітня 2017 р., м. Київ) / Укладачі : А. А. Мельниченко, В. А. Прищепа, Є. А. Клейно. К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 14 16
 8. Мисливий В. А. Банківський кіберпростір як місце вчинення злочину. Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 21 квіт. 2017 р., м. Київ. У 2 ч. Ч. 1 / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2017. С. 116-119
 9. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона штучного інтелекту. Концептуальні основи кримінальної законотворчості : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19.10.17 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 92-101.
 10. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона кібернетичної безпеки в умовах глобалізації. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2017. С. 122-126
 11. Мисливий В. А. Безпека на автотранспорті і штучний інтелект. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права : матер. другої всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2017. С. 21-27
 12. Мисливий В. А. Кібернетична безпека як об’єкт кримінально-правової охорони. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) : тези доп. VIII міжвуз. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 16 листоп. 2017 р.) ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017 р. С. 32-35
 13. Мисливий В. А. Правові та організаційні питання безпілотного автотранспорту. Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 р.). Кривий Ріг, 2017. С. 168-171
 14. Мисливий В. А. Економіка і господарювання: пріоритети кримінально-правового регулювання. Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : Збірник тез доповідей Міжнар.наук.-практ. конф., 24 листоп. 2017 р. / Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 436-439
 15. Мисливий В. А. Штучний інтелект як об’єкт дорожньо-транспортних деліктів. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: матер. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2017 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 196-200
 16. Мисливий В. А. Кримінально-правові аспекти штучного інтелекту. Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування: зб. тез доповідей Міжнар.наук.-практ. інтернет конф., 1 березня 2018 р. Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 82-87
 17. Мисливий В. А. Безпілотний автотранспорт: правові аспекти. Актуальні проблеми публічного та приватного права : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 25 травня 2018 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. С. 125-129
 18. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки як гарантія конституційних прав і свобод людини. Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матер. наук.-практ. конф. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. 10 трав. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 20-24
 19. Мисливий В. А. Розслідування дорожньо-транспортних пригод, вчинених безпілотним автотранспортом. Безпека на дорозі : матер. круглого столу. (м. Кривий Ріг, 24 травня 2018 року). Кривий Ріг, 2018. С. 109-112.
 20. Мисливий В. А. Технічне право. Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку : матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (15-20 травня 2018 р., м. Київ) / Укладачі: О. О. Кравчук, А. А. Мельниченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. С. 25-27
 21. Мисливий В. А. Сфера кримінально-правового регулювання суспільних відносин. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2018. С. 134-138
 22. Мисливий В. А. Функції кримінально-виконавчої системи України. Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матер. VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.). К.: Ін-т крим.-викон. служби, ФОП Кандиба Т. П. 2018. С. 151-154
 23. Мисливий В. А. Інформаційна модель механізму дорожньо-транспортного злочину. Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку: матер. наук.-практ. конф., 18 жовтня. 2018 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 115-118
 24. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона конституційного ладу та державної влади. Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України: матер. міжн. наук.-практ. конф., Дніпро, 30 листоп. 2018 р. Дніпро: Біла К. О. 2018. С.127-128.
 25. Мисливий В. А. Публічно-правова охорона інтелектуальної власності: кримінально-правовий аспект. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичнї конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю., Барбаш В. А. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. С. 63-67.
 26. Мисливий В. А. Людиноцентризм як безпековий вимір охорони прав людини в кримінальному праві. Збірник тез круглого столу, присвяченого 70-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 14 груд. 2018 р.). К. : ДНДІ МВС України, 2018. С. 127-130.  

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

1.  Член громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (посвідчення № 093).

Фото посвідчення додається.

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати:

Під час підвищення кваліфікації в Університеті державної фіскальної служби України опанував курс «Технології розробки дистанційного курсу» (2017 р.). У ВНЗ «Університет економіки та права КРОК» підвищував кваліфікацію за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» (2021 р.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Практичний досвід складає 12 років слідчої діяльності в органах внутрішніх справ. Надає експертні висновки за запитами органів досудового розслідування та судів.

Є членом громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Нагороди та досягнення:

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, медалями «За бездоганну службу» І, ІІ і ІІІ ступеня, медаллю «Ветеран труда» та нагрудними знаками «Відмінник міліції», «Відмінник освіти України», відзнаками МВС України «Закон і честь», «За безпеку народу» І та II ступеня, «За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності», «За розвиток науки, техніки та освіти» I та II ступеня, «За зразкове провадження досудового слідства» І та ІІ ступеня, нагрудним Почесним знаком МВС України, нагрудним знаком «За відзнаку в службі» І та ІІ ступеня, Спілкою юристів України визнаний лауреатом III Всеукраїнського конкурсу «Юрист 2002 року».

Інша діяльність:

Член спеціалізованих вчених рад Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України та Університету державної фіскальної служби України;

член науково-методичної комісії зі спеціальності 081 «Право»;

член Комісії з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;

член редакційних колегій Вісника Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право та Наукового журналу «Наука і правоохорона».

ГОЛОСНІЧЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Посада: професор
Науковий ступіть, вчене звання: доктор юридичних наук, доцент.
Засоби зв’язку: dig007@ukr.net

Освіта:

Вища,спеціальність: правознавство, кваліфікація: юрист. У 1995 році закінчив Українську академію внутрішніх справ.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Трудове право;
 • Адміністративно-деліктне право;

Магістратура:

 • Верховенство права та правові системи сучасності

Аспірантура:

 • Наукові дослідження сучасних правових систем

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

дослідження проблем теорії держави та права, трудового права та права соціального забезпечення, адміністративного права та відповідальності, кримінології.

ORCID:

Google Scholar:

Інші ідентифікатори чи пошукові системи:

Участь в грантах/міжнародних конференціях/інших наукових заходах; написання дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; розроблення методичного забезпечення.

Участь в міжнародних конференціях:

Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового регулювання» (НТУУ»КПІ ім. Ігоря Сікорського –  К.: 21 квітня  2017 року)

ІI Міжнародний науково-практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми» (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року)

Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України». (Київ, 19 квітня 2019 р.)

II Міжнародна наукова конференція «Європейський простір знань і проблеми освітнього права України». Академія адвокатури України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (Київ, 18-19 квітня 2019 року).

Міжнародна науково-практична конференція «Правове життя сучасної України». (Одеса, 17 травня 2019 р.)

У 2008 та 2009 роках підготував та видав дві монографії: «Повноваження органів місцевого самоврядування на здійснення комунального управління та охорону власності» (у співавторстві), «Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування».

Адміністративна відповідальність: курс лекцій. / за редакцією О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 568 с. (Тема 19 )

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 904 с. (у співавторстві)

Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права / Упорядник: Назарій Боярський – Київ, 2019 рік – 132 с. ( у співавторстві).

Право інтелектуальної власності: сучасність, тенденції та перспективи: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» спеціальності 081 «Право» — К.: 2019, 278 с.  (у співавторстві) Рекомендовано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,3,6,7,12,14

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.         Голосніченко Д.І., Голосніченко І.П. Оновлення змісту адміністративного права та псевдо-замінники в його предметі регулювання / Юридична Україна. – 2019, – № 10, С. 11-17

2.       Голосніченко Д.І., Ярош І.С. Державний режим та виконавча влада / Юридична Україна. – 2020, – № 6, С. 6-12

3.       Голосніченко Д.І., Рибак О.Д. Організаційно-правовий статус територіальних громад в Україні. Юридична Україна. 2020.  № 8.  С. 33-43

4.      Голосніченко Д.І., Ярош І.С., Ісоян А.Е. Поняття «Система надання адміністративних послуг» та її сутність. Юридична Україна. 2020. № 11.  С. 29-35

5.     Голосніченко Д.І До питання визначення предмета та об’єкта правового регулювання в проекті Трудового Кодексу України Юридична Україна. 2021.  № 1. С. 11-18.

6.       Голосніченко Д.І. Трудові відносини в ІТ-сфері. Юридична Україна. – 2021. № 2. С. 11-18.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Право інтелектуальної власності: сучасність, тенденції та перспективи: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» спеціальності 081 «Право» — К.: 2019, 278 с.  (у співавторстві) Рекомендовано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Адміністративна відповідальність: курс лекцій. / за редакцією О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 568 с. (Тема 19) Рекомендовано Вченою радою НАВСУ.

3. Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 904 с. (у співавторстві) Рекомендовано Вченою радою НАВС.

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

1. Борець Марини Володимирівни. Адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. За спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Захист відбувся 19 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.006.09 в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

1          Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.007.04  в Національній академії внутрішніх справ (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.) – до жовтня 2017 року.

2.         Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 в Національній академії внутрішніх справ (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.) – до жовтня 2017 року.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права / Упорядник: Назарій Боярський – Київ, 2019 рік – 132 с. ( у співавторстві).
 2. Голосніченко Д.І.Соціальне забезпечення громадян в умовах коронавірусу /Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 2. – С. 162-165.
 3. Голосніченко Д.І. Роль омбудсмена в протидії торгівлі людьми //Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С. 35 – 38
 4. Голосніченко Д.І.Повноваження як предмет та елемент в механізмі правового регулювання / Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.), К.: 2019. С. 119-126.
 5. Голосніченко Д.І.Владні повноваження і політичні режими // Актуальні питання сьогодення . зб. наук. праць “ЛОГОС” ,  ГО “Європейська наукова платформа”. — Обухов: Друкарня “Друкарик”, 2018. — Т.1 С. 35-40 ( у свіавторстві з В.В.Стеценко).
 6. Голосніченко Д.І. Установча влада на прийняття конституції держави / Правове життя сучасної України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2019 р.), О.: 2019. ( у співавторстві з І.П.Голосніченком).
 7. Голосніченко Д. І. Інформація як продукт інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві. // Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового регулювання»  (НТУУ»КПІ ім. Ігоря Сікорського –  К.: 21 квітня  2017 року) – С. 102-106 . (у співавторстві з Івановою М.В.).

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво гуртком наукового спрямування «Трудове право та право соціального забезпечення», закріпленого за ФСП (Наказ № 1-236 від 13.07.2020).

Копія наказу додаєтьсся.

КОРНЄЄВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Е-mail: korneev310@gmail.com

Освіта:

У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук (спеціальність: теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. Тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання особистої безпеки працівників податкової міліції»).

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Земельно-правові та екологічні відносини.

Прийнято участь у понад 20-ти міжнародних конференціях, написано і виданно особисто і у співавторстві 13 навчальних посібників, 2 курса лекцій, 9 науково-практичних коментарів до кодексів, розроблено 9 силабусів.

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,2,3,9,12,14

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1. Корнєєв Ю., Мельник В. Фундаментальні засади функціонування екологічного права в контексті наукових досліджень вітчизняними вченими. «Підприємництво, господарство і право» № 5/2021. С.78-82.

2. Корнєєв Ю.В. Поняття та правове регулювання екологічної безпеки в Україні.  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» № 50 за 2021 рік. С.122-125.

3. Корнєєв Ю., Тофан А. Правова регламентація істотних умов емфітевзису та особливості їх застосування на практиці. Екологічне право. 2021.  Випуск 3. С.24-28.

4. Корнєєв Ю., Крицун Т. Особливості набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського та іншого призначення іноземними громадянами.  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2021.Том 31. (70) № 6. Том 31. (70) № 6. С.50-56.

5. Корнєєв Ю. В. Підстави та правові наслідки припинення договору оренди земельних ділянок. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельнетика», 2020. № 4. Том 1. С.100-105. Внесено до Міжнародної наукометричної бази даних  «Index Copernicus International» (Польша).

6. Корнєєв Ю., Стоколос В. Загальні риси антикорупційної політики в Україні. Юридична Україна. 2020. № 9 (213). С. 18-24. 

7. Корнєєв Ю., Козирєва В. Правове регулювання продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 2019. № 1 (50). С.135-140.

8. Корнєєв Ю, Беззубов Д. Проблеми розвитку сучасного аграрного права. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»,  2017. Том 1. № 42.  С. 121-125.

9. Корнєєв Ю.В., Берегович Л.В. Колізійне  регулювання сімейних правовідносин у міжнародному приватному праві: шляхи подолання конфлікту. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 2018. № 4 (49). С.140-145.

10. Корнєєв Ю.В. Діяльність ринку банківських послуг в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 2017. № 3 (4 ) (49). С.124-129.

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір Корнєєва Юрія Валентиновича

 1. Навчальний посібник «Земельне право України». Свідоцтво № 87835.   Дата реєстрації: 18.04.2019
 2.  Навчальний посібник «Підприємницьке право України». Свідоцтво  № 87837.   Дата реєстрації: 18.04.2019
 3. Навчальний посібник «Транспортне право України». Свідоцтво  № 87838.   Дата реєстрації: 18.04.2019.
 4. Стаття «Діяльність ринку банківських послуг в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду». Свідоцтво № 87840.   Дата реєстрації: 18.04.2019.

5. Стаття «Правове регулювання права приватної власності на земельні ділянки в Україні». Свідоцтво  № 87841.  Дата реєстрації: 18.04.2019.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

1.Корнєєв Ю.В. Підприємницьке право України: Навч. посіб. / Ю.В. Корнєєв. –  К. : Центр учбової літератури. 2019. – 120 с.

2.Корнєєв Ю.В. Нотаріат України: Навч. посіб. / Ю.В. Корнєєв. –  К. : Центр учбової літератури. 2019. – 120 с.

3.Корнєєв Ю.В. Земельне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Корнєєв. –  К. : Центр учбової літератури. 2019. – 200 с.

4.Корнєєв Ю.В. Транспортне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Корнєєв. –  К. : Центр учбової літератури. 2019. – 168 с.

5.Корнєєв Ю.В. Трудове право України: Навч. посіб. / Ю.В. Корнєєв. –  К. : Центр учбової літератури. 2019. – 112 с.

6.Вишновецька С.В., Корнєєв Ю.В. Міжнародне приватне право: навчальний посібник / С.В. Вишновецька, Ю.В. Корнєєв. –  К. : Центр учбової літератури. 2019. – 228 с.

7. Міжнародне приватне право: курс лекцій / С.В. Вишновецька, Ю.В. Корнєєв. –  К. : Центр учбової літератури. 2019. – 228 с.

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради / науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових / науково-методичних / експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

1. Участь у Акредитаційній експертизі в якості члена експертної комісії Наказ Міністерства освіти і науки України № 2420-н від 06.12.2018р.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Корнєєв Ю.В. Огієвич С. М. Екологічні наслідки війни для окупованих територій України : міжнар. наук.-практ. конф. «Теорентичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті», м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2021. Запоріжжя 2021.
 2.  Корнєєв Ю.В. Трембус К. О. Державне регулювання  охорони довкілля та  раціональне використання природних ресурсів : XХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологія. Людина. Суспільство», м. Київ, 20-21 травня 2021. Київ 2021.
 3. Корнєєв Ю.В. Особливості набуття прав на земельні ділянки в Україні іноземними юридичними особами. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 груд. 2020 р.). Київ, 2020. С.145-148.
 4. Корнєєв Ю. В., Тофан А.О. Правова регламентація істотних умов емфітевзісу. Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 28 жовтня 2020р. Полтава, 2020. С.15-17.
 5. Корнєєв Ю.В., Шумара А.А. Відновлення земель як різновид земельних відносин. П’ятдесят другі економіко-правові дискусії : міжнар. наук.-практ. Інтернн.-конф., м. Львів, 25 листопада 2020р. Львів, 2020.
 6. Корнєєв Ю., Гурбик Я. Адміністративно-правовий статус внутрішньо-переміщенних осіб: основні характеристики та змістовне наповнення :матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21-22 лист. 2020р. Київ, 2020. С.78-82.
 7. Корнєєв Ю.В.,  Істоміна О.Г. Реалізація права на спадкування особами, які не досягли повноліття : Юриспруденція в сучасному  інформаційному просторі: ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1 березня 2019. Київ 2019. С. 93-95.
 8. Корнєєв Ю.В., Лучок А.М. Особливості правового режиму договору дарування : Юриспруденція в сучасному  інформаційному просторі: ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1 березня 2019. Київ 2019. С. 96-98.
 9. Корнєєв Ю.В., Волошина В.В. Юридичні особи в міжнародному приватному праві : міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 грудня 2018.  Херсон 2018. С. 7-10.
 10. Корнєєв Ю.В., Недогибченко Н.І. Теоретико-правове визначення поняття «Трубопровідний транспорт» в законодавстві України: VІІІ  міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 лютого 2018. Київ 2018. С. 209-211.
 11. Корнєєв Ю.В., Лісова В.Ю. Особливості мораторію щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні. День науки юридичного факультету. «Актуальні питання державотворення в Україні». м. Київ 19 травня 2017 р. Київ 2017. С.36-38.
 12. Науково-практичний коментар Конституції України [текст] практ. посіб./ І. М. Сопілко, Д. О. Беззубов, Ю. В. Корнєєв, О. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 164 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво гуртком «Земельного та екологічного права» наукового спрямування.

Підтверджуючі документ:

Наказ НОН/45/2021 від 01.03. 21 (копія наказу додається).

Навчальні посібники та  науково-практичні коментарі:
 • Корнєєв Ю.В. Земельне право України: Навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 200 с.
 • Корнєєв Ю.В. Трудове право України: Навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 112с.
 • Корнєєв Ю.В. Транспортне право України: Навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 168 с.
 • Корнєєв Ю.В. Підприємницьке право України: Навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 120 с.
 • Корнєєв Ю.В. Нотаріат України: Навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 120 с.
 • Науково-практичний коментар Конституції України [текст] практ. посіб./ І. М. Сопілко, Д. О. Беззубов, Ю. В. Корнєєв, О. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 164 с.
Видані навчально-методичні комплекси та конспекти лекцій:

1. Міжнародне приватне право: курс лекцій / С.В. Вишновецька, Ю.В. Корнєєв. –  К. : Центр учбової літератури. 2019. – 228 с.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

У 2019 р. пройшов стажування в Університеті податкової служби України.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Проходив службу у збройних силах і працював у правоохоронних органах на різних посадах на протязі 27 років,  викладацький стаж понад 20 років.

Боднарчук Інна Олексіївна

Посада: викладач кафедри.

Засоби зв’язку: 066 229  71 56; advocatbodn@ukr.net.

Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, юридичний факультет
Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат

 • фінансове право /практичні
 • податкове право/практичні
 • адміністративне процесуальне право/ практичні
 • права і свободи людини/лекції і практичні/ факультет ФІОТ

Наукові публікації:

За останні п’ять років з 2017 по 2021р.- публікація у ScopusLicensee Lifescience Global.nternational Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, 648-651E-ISSN:1929-4409/21 Confidential Information and the Right to Freedom of Speech

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

практикуючий адвокат, Національна асоціація адвокатів України, Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю №000208 від 30.06.2017 року,

Співзасновник Адвокатського об’єднання «ЮСТАРК» (LAWYER’S ASSOCIATION JUSTARC (LA JUSTARC) Код ЕГРПОУ 41898529).

ПОДОЛЯК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент

Науковий ступіть, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Е-mail: podolyak.law@gmail.com

Освіта:

Вища юридична.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні», спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

господарське право, господарсько-договірне право, юридичне супроводження діяльності бізнес структур

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9981-0713

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t0hLMBYAAAAJ&hl=ru

Publons AAK-4337-2020

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П. 1,3,4,12,19

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1. Подоляк С.А. Правове регулювання договірної відповідальності в господарських відносинах в умовах євроінтеграції України. Науковий вісник Ужгородського національного університету «Право», №42, 2017. С. 124-128.
 2. Подоляк С.А. Господарський договір про надання маркетингових послуг в Україні. Юридичний вісник. 2019. № 4. С. 119-124
 3. Подоляк С.А. FIDIC CONTRACTS ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ. Підприємство, господарство і право.  2019. №12.  С.119-123.
 4. Подоляк С.А. Проблеми правового регулювання договору аутсорсингу в Україні. Юридичний вісник. 2020. №6. С.138-144
 5. Подоляк С.А. Комплаєнс-контроль в діяльності юридичних осіб в Україні. Підприємство, господарство і право.  2020. №12.С.70-74
 6. HYBRIDITY OF THE WORLDVIEW BASIS OF THE INTERNATIONAL LAW AND ORDER / Olexandr Radzivill, Yuriy Pyvovar, Mykhailo Matselyk, Andrii Omelchenko, Svetlana Podolyak, JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES, scientific and academy journal, vol.(22)-tenth year – issue (2) march 2020 , p 146-188

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.Аграрне право [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки «бакалаврів», галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 42,69 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 14 с. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38141

2.Аграрне право [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля підготовки «бакалаврів» напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 76,15 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 30 с. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38142

3. Господарське і цивільне право [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки «бакалаврів», галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 281 «Публічне управління та адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 36,51 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 9 с. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39854

4. Господарське і цивільне право [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля підготовки «бакалаврів», напрям підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 68 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 23 с. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39851

5.Екологічне право [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни, рівень вищої освіти Перший бакалаврський, спеціальність 081 «Право», «Господарське та адміністративне право і процес», освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 50 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 18 с. – Назва з екрана. Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38143

6. Екологічне право [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля рівень вищої освіти Перший бакалаврський, спеціальність 081 «Право», «Господарське та адміністративне право і процес», освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 99,06 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 42 с. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38144

7. Господарські договори. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра права за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 95,9 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 47 с. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39714

8.Господарські договори [Електронний ресурс] : силабус навчальної дисципліни для денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 40,02 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 6 с. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39857

9. Правове регулювання окремих сфер підприємництва (бізнесу) [Електронний ресурс] : силабус навчальної дисципліни для денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 61,36 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 6 с. – Назва з екрана. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39860

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Подоляк С. А., Кухарчук А.М. Господарське право/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL:http://vikukandriywebpage.ga/:

2. Подоляк С. А. Господарські договори/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL:http://vikukandriywebpage.ga/:

3. Подоляк С. А. Правове регулювання окремих сфер підприємництва (бізнесу)/ Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL:http://vikukandriywebpage.ga/:

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Podolyak S.A. Legal doctrines in the field of contractual responsibility of economic relations in the legislation of EU countries and Ukraine. Conferinta internationala stiintifico-practica “Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene”. Chisinau, Republica Moldiva. 23.03.2018.P.197-199.
 2. Подоляк С.А. Процесуально-правова процедура примирення як один з методів вирішення  господарських конфліктів. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого миру”. Україна, Київ, КПІ ім. І. Сікорського. 15.05.2018.
 3. Podolyak S. CONTRACT LIABILITY IN COMMERCIAL RELATIONS IN ENGLISH-AMERICAN AND UKRAINIAN LEGAL SYSTEMS. Legea Si Viata. Nr. 5 2018. P. 55-58.
 4. Подоляк С. АДВОКАТ В ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ СПОРАХ. Legea Si Viata, №6, 2019.
 5. Подоляк С. ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН ТА ПРАВОЧИН, ЩОДО ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ, ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ. Jurnalul juridic national: teorei si practica # 3(37), 2019.
 6. Подоляк С. МЕДІАЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ СПОРАХ. Міжнародна науково-практичній конференції “Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”, м. Запоріжжя, 24-25.05.2019 р.
 7. Подоляк С. РАДА ПО ВИРІШЕННЮ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРАМИ ФІДІК, Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління» – «Управління в умовах цифрових трансформацій». м. Київ, 21 листопада 2019 року.
 8. Подоляк С. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ, ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЄС. Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Федеративна Респубілка Німечична). 28.10.2019-06.12.2019

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1. Член національної асоціації адвакатів України (Рада адвокатів Київської області).

URL: https://erau.unba.org.ua/profile/63905

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

У листопаді-грудні 2020 р. Подоляк С.А. брала участь у дистанційному стажуванні “Scientific and academic higher education activity in the field of law from the national and European perspective”. Організаторами заходу є Юридичний центр для досліджень в освіті факультету права Білостокського Університету (Польша) (The Legal Centre for Research on Education Faculty of Law, University of Bialystok  (Poland).

ПОПОВ КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ

Посада: доцент

Науковий ступіть, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Е-mail: popovkost@bigmir.net

Освіта:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2001 р., диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню к.ю.н. (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право, «Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження»).

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Кримінальне право (загальна частина)
 • Кримінальне право (особлива частина)

Магістратура:

 • Правотворення та правозастосування

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

загальні питання кримінального права, злочини проти власності, проблеми юридичної техніки,кримінологія

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2790-3221

GoogleScholarhttps: //scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CDDGN3sAAAAJ

Голова методичної комісії ФСП, рецензує і здійснює експертну оцінку підручників, навчальних посібників і силабусів навчальних дисциплін ФСП, член Експертної ради з навчальних видань університету, методичної ради університету.

Розробив силабуси навчальних дисциплін «Правотворення та правозастосування», «Юридичний аналіз та обгрунтування», «Юридична техніка», «Я маю право», «Практика кваліфікації злочинів у сфері господарської та службової діяльності» (у співавторстві), «Кримінальне право (загальна частина)» (у співавторстві), «Кримінальне право (особлива частина)» (у співавторстві).

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

4, 14, 19, 20

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Силабус (робоча програма) ‘Правотворення та правозастовування’ 2021. Протокол МК № 6 від 29.06.2021 р.

URL:https://kigap.kpi.ua/studentu/bakalavrat/sylabusy/.

2. Силабус (робоча програма) ‘Кримінальне право (загальна частина)’,2020. URL:http://ivpp.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9D%D0%94-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D1%82%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-.2020-21-%D0%BD.-%D1%80..pdf.

3. Силабус (робоча програма) ‘Кримінальне право (особлива частина)’, 2021. Протокол МК № 6 від 29.06.2021 р.

URL:https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3691#section-1.

4. Силабус (робоча програма) ‘Правове регулювання виконавчого провадження’, 2021. Протокол МК № 6 від 29.06.2021 р.

URL: https://kigap.kpi.ua/studentu/bakalavrat/sylabusy/

5. Силабус (робоча програма) ‘Юридична техніка’ 2020 URL:https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3690.

14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

1. Робота у складі організаційного комітету та журі І етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ‘Право’ та з дисциплін ‘Міжнародне право’, ‘Кримінальне право’, ‘Адміністративне право’, ‘Правознавство’ Наказ №1/100 від 28.02.2020 р.

19. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1. Член Національної асоціації адвокатів України.

На підтвердження надається витяг із ЄРАУ.

20. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

1. Адвокат (свідоцтво № 3785 від 29.06.2009 р.).

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:
 1. з 26.05.2020 р. по 03.07.2020 р., ІПО КПІ імені Ігоря Сікорського, за програмою підвищення кваліфікації «Комерціалізація результатів наукових досліджень», сертифікат ПК 02070921/006046-20
 2. жовтень 2018 р. – лютий 2019 р., 80-годинний курс загальної англійської, організований British Council of Ukraine, рівень В 2.1, сертифікат від 04.02.2018 р.
 3. 21-22.02.2019 р., тренінг «Як зробити навчання праву інтерактивним та ефективним?» в рамках проекту «Використання трансляцій судових засідань під час вивчення права», який здійснювався ГО «Вектор прав людини» за підтримки USAID в рамках програми «Нове правосуддя», сертифікат від 22.02.2019 р.
Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Адвокат, член Національної асоціації адвокатів України.

Член робочої групи МОН України з питань організації та проведення ЄФВВ у 2016-2021 рр.

Нагороди та досягнення:

Почесна грамота Союзу юристів України.

Інша діяльність:
 • Виконує обов’язки заступника декана ФСП з навчально-методичної діяльності
 • Гарант ОПП «Право» спеціальності 081 Право бакалаврського РВО

Серебрякова Юлія Олександрівна

Посада:  доцент кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Засоби зв’язкуjullliyas3@gmail.com

Освіта:

У 2002 р. закінчила Донецький інститут внутрішніх справ МВС України з відзнакою. Факультет: правознавство.  Спеціальність: юрист. Диплом: спеціаліста.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Господарське процесуальне право
 • Підприємницьке право

Магістратура:

 1. Інвестиційне право
 2. Сучасні тенденції господарського права і процесу

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

господарське право, господарське процесуальне право.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-2112-7188

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZcRGBPYAAAAJ&hl=uk

інші ідентифікатори чи пошукові системи:

Участь в грантах/міжнародних конференціях/інших наукових заходах; написання дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; розроблення методичного забезпечення.

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П. 1,3,4,7,12,19.

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1. Серебрякова Ю.О. Реалізація висновків Верховного Суду України в адміністративному, господарському та цивільному судочинстві: проблемні аспекти. Правничий часопис Донецького університету.  2016.  № 1/2.           С. 11-19. (рекомендовано до друку вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса 31.03.2017 р.).
 2. Серебрякова Ю.О. Повноваження суду відповідно до проекту Господарського процесуального кодексу України. Право України. 2017.  № 9. С. 94-100.
 3. Серебрякова Ю.О. Захист права власності у господарському судочинстві. Правничий часопис Донецького університету. 2019.  № 2 (38).    С. 104-113.
 4. Серебрякова Ю.О. Щодо підстав представництва прокурором інтересів держави у господарському судочинстві. Правові горизонти. 2020. № 23. С. 95-101.
 5. Серебрякова Ю.О. Неплатоспроможнісать як матеріально-правова підстава для відкриття провадження у справі про банкрутство господарських організацій. Правові горизонти. 2021. № 26 (39). С. 47-51.
 6. Dzhumageldiyeva, G. ., Serebriakova, Y. ., Derevyanko, B. ., Zubatenko, O. ., & Selikhov, D. . (2021). The Principle of Equal Rights in the Context of the Covid-19 Pandemic as a Factor Influencing the Sustainable Development of Ukraine. European Journal of Sustainable Development, 10(3), 167. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n3p167
 7. Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І. Щодо правової природи вартості необлікованої електричної енергії. Економіка та право. 2021. № 3 (62). С. Х-ХХ.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Реалізація права на підприємницьку діяльність: стан та перспективи: колективна монографія / За заг. ред. А.Г.Бобкової, А.М.Захарченка. – Київ: ДВ   «Дакор», 2021. – 250 с. (Серебрякова Ю.О. Розділ 2, підрозділ 2.4. Правовий режим майна фізичної особи-підприємця, с. 161-195).

4) наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

 1. Навчально-методичні матеріали для підготовки та складання державного іспиту для студентів СО  «Магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Правознавство»  / Укл. Новошицька В.І., Серебрякова Ю.О., Титова О.В. ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 16 с. 
 2.  Проблеми господарського процесуального права: навчально-методичні матеріали до вивчення курсу для студентів денної та заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 081 «Правознавство» / Укл.  А.Г. Бобкова, Ю.О. Серебрякова.   2017. 28 с.
 3. Навчально-методичні матеріали: Завдання для студентів з індивідуальним графіком навчання з дисципліни «Господарське процесуальне право» спеціальності 081 «Право» СО «Бакалавр» / Укл. Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І., Лехкодух І.О. 2019. 17 с. Навчально-методичні матеріали: Завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Господарське процесуальне право» спеціальності 081 «Право» СО «Бакалавр» / Укл. Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І., Лехкодух І.О.  2019. 21 с.

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

1. Член спеціалізованої вченої ради в ДонНУ імені Василя Стуса К 11.051.12 (2016-2017).

Наказ МОН за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/informaciya-shodo-zasidan-ta-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Серебрякова Ю.О. Рольові ігри як необхідна складова процесу вивчення дисципліни «Господарське процесуальне право». Юридична освіта у сучасному вимірі»:  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «проведеної з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до 80-річчя Донецького національного університету імені Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 80-річчя з дня народження професора В.Д. Волкова (Вінниця, 20 квітн. 2017 р.). Вінниця: ДонНУ  імені Василя Стуса, 2017. С. 48-49.

2. Серебрякова Ю.О.  Проблемні аспекти реалізації права громадських об’єднань  на представництво інтересів своїх членів в органах державної влади. Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції) у 2-х част., (Кривий Ріг, 28 вересн. 2017 р.). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 215-217.

3. Серебрякова Ю.О. Щодо наслідків невиконання мирової угоди, яка затверджена в порядку господарського судочинства. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, 11–12 жовтн. 2019 р.). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 168-169.                                                            

4. Серебрякова Ю.О. Повідомлення учасників провадження про розгляд справи в суді в контексті забезпечення доступу до правосуддя внутрішньо переміщеним: Актуальні проблеми вплив збройного конфлікту  Сході України а появу та поширення гендерного обумовленого насильства а забезпечення доступу до правосуддя. збірник тез матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18 вересня 2020 р.).  Київ: ДНДІ МВС України, 2020.  С. 76-79.

5. Серебрякова Ю.О. Окремі аспекти виконання ухвал господарського суду про забезпечення позову. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 25 вересня 2020 р.): [у 2-х част.]. Частина перша.  Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2020. С. 115-118. 

6. Серебрякова Ю.О. До питання про підстави позову у господарському судочинстві. Priorities in the development of science and education: the XX International Science Conference, April 13 – 16, 2021, Budapest, Hungary. С. 41-42.

7. Серебрякова Ю.О.  Наявність спору про право як умова відкриття провадження у справі про банкрутство . Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021. С. 88-89.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

1. Член Міжнародної громадської організації “Міжнародна асоціація господарського права”.

На підтвердження надано витяг з протоколу №03/21 РМГО від 14.09.2021.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів , «Психологічні основи ефективного управління», м. Київ, 22-23 квітня 2015 року.

Підвищення кваліфікації (стажування) «Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом: право, економіка, суспільство» в рамках проекту 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі – InterEULawEast», м. Вінниця, 05.12.2016  р. – 9.12.2016 р.

Онлайн-курс «Ефективні презентації», розроблений ГО «ВИЩЕ»  (сертифікат від 20.12.2020 р.).

Онлайн-курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат від 16.01.2021 р.).

Онлайн-курс  «Бери і роби. Змішане та дистанційне навчання», через платформу студії онлайн-освіти EdEra (сертифікат від 26.02.2021 р., 20 год./ 0,7 кредиту ЄКТС).

Онлайн-курс  «#blend_IT: Опануємо змішане навчання» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти, через платформу онлайн-освіти EdEra (сертифікат 23.03. 2021 р., 90 год./ 3 кредиту ЄКТС).

Онлайн-курс «Академічна доброчесність», через платформу  онлайн-освіти EdEra (сертифікат 23.03. 2021 р., 4 год./ 0,1 кредит ЄКТС).

Цикл навчальних семінарів  з наукометрії “Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science”, що був проведений компанією “Наукові публікації – Publ.Science” (сертифікат від 02.04.2021 р., 10 год./0,3 кредиту ЄКТС).

Участь у II Міжнародній школі світових освітніх практик “New Way”, яка присвячена медіації та мистецтву ведення перемовин (16.03.2021 р. – 09.04.2021 року, сертифікат від 09.04.2021 р., 15 год./0,5 кредиту ЄКТС).

Курс за програмою  «Розробка навчальних курсів з використанням технологій та засобів дистанційного навчання» З у Донецькому національному університете імені Василя Стуса. (3 05.10.2020 р. по 28.05.2021 р., 180 годин – 6 кредитів ECTS, свідоцтво ПК 290/05-21/20-21 від 01.06.2021 р.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Має більше близько 64 одноосібних та колективних наукових публікацій, серед яких монографії: «Договір оренди державного та комунального нерухомого майна», «Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку», «Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України», «Адміністративне судочинство України: теорія та практика»; підручники та посібники: «Транспортне право України», «Проблеми господарського процесуального права».

Тараненко Микола Миколайович

Посада: доцент

Науковий ступіть, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Засоби зв’язку: +380936006001; taranenkonnn@gmail.com

Освіта:

Закінчив факультет права НТУУ “КПІ» у 2009 році

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Міжнародне публічне право;
 • Міжнародне гуманітарне право.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Невизнані держави, Право збройних конфліктів.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1594-5598

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=kiMZwqMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

інші ідентифікатори чи пошукові системи:

Участь в грантах/міжнародних конференціях/інших наукових заходах; написання дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; розроблення методичного забезпечення.

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П. 1,4,12,19

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Sergiy A. Kvitka, Valentyna S. Yehorova, Tetiana O. Chepulchenko, Mykola M. Taranenko, Ivan S. Bakhov, Elena L. Feshchenko Development of Ukrainian and Global Online Education / TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics. – Vol.9, No.4, November 2020 С. 1640‐1646.

2. Тараненко М.Г., Тараненко М.М. Правовідносини, судоустрій, злочини та покарання на Запорозькій Січі // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. Праць. № ¾ (35/36). – 2017. – Київ; Одеса: С. 117-122.

3. Тараненко М.М., Лаушкін І.О. Актуальні проблеми біженців та внутрішньо-переміщених осіб в ЄС та Україні //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019, № 55. – С. 147-150.

4. Тараненко М.М., Бедрата А.В. Деякі особливості повноважень глави держави: порівняльно-правовий аспект // Науковий журнал Право і суспільство. 2019, № 3. – С. 80-84.

5. Тараненко М. М., Ярош І. С., Балінська В .О. Правове регулювання статусу тимчасово окупованих територій та вплив діяльності інститутів громадянського суспільства в умовах реінтеграції // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019, № 59. – С. 79-82.

6. Тараненко М.Г., Тараненко М.М. До питання причин поразки національно-державного відродження України 1917 – 1921 рр. / Журнал східноє-вропейського права. № 89, 2021. С.52-65.

7. Тараненко М.Г., Тараненко М.М. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. Як першоджерело розвитку конституціоналізму в Україні / Прикарпатський юридичний вісник» №2/2021. С. 23-30.

8. Тараненко М.М. Правовий статус викривачів корупційних правопорушень: міжнародно-правове регулювання та імплементація в законодавст-во України / Журнал східноєвропейського права. № 92, 2021. С.39-46.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Міжнародне публічне право: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Тараненко М.М. – К.: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – 45 с.

2. Міжнародне публічне право/Силабус

URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=195392

3. Міжнародне гуманітарне право/Силабус

URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=189553

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Тараненко М.М.  Ретроспектива гібридної агресії Росії // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»  (18-19 травня 2017 р. м. Київ) / Уклад. : О. О. Кравчук, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С.279-281.

2.Тараненко М. М., Коломієць Т. В. Генезис смертної кари на території України // Jurnalul Juridic National: Teorie Si Practica, Nr 3 (31). Июнь 2018.- C. 89-92.

3. Тараненко Н. Г., Тараненко Н.Н.  К вопросу первоистоков гибридной войны в Украине // Jurnalul Juridic National: Teorie Si Practica, Nr 1. Январь 2019.- C. 206-211.

4. Тараненко М., Афанасьєв Д. Проблема невизнаних та частково визнаних держав на міжнародній арені // Jurnalul Juridic National: Teorie Si Practica, Nr 3. 2019.- C. 170-173.

5. Тараненко М.М., Ярош І.С. Роль людини в гібридній війні: українська революція 1917–1921 рр. Та сучасність /  Юридичний електронний нау-ковий журнал. – №2, 2021. – с. 36-39.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1. Член Асоціації правників України з 2021 р. (Рішення Правління від 29 вересня 2021 р.).

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

Стажуання у 2017 році у Празькому інституті підвищення квалафікації

ДУБНЯК МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Посада: старший викладач

Науковий ступіть, вчене звання: кандидат юридичних наук.

Засоби зв’язку: mvinfoukr.net; telegramMV798.

Освіта:

2008-2014 – факультет соціології і права НТУУ «КПІ», спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист, диплом з відзнакою.

2015-2017 – аспірантура Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

У 2017 р. захистила дисертацію на тему: “Правове регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні”.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності
 • Інформаційне право
 • Інформаційні ресурси

Магістратура:

 • Правове забезпечення ІТ-Бізнесу
 • Правове забезпечення Інтернету речей в умовах Євроінтеграції
 • Правове регулювання інформаційної діяльності в мас-медіа
 • Право цифрових технологій

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

інформаційне право, правове регулювання відносин, які здійснюються у мережі Інтернет, інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності, ІТ- бізнес, правове регулювання цифрових технологій.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7281-6568

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=RrIKl34AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=RrIKl34AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Написання монографій, підручників, навчальних посібників:
 • Дубняк М.В. Інформаційна взаємодія у місцевому самоврядуванні: перспективи правового регулювання: монографія / М.В. Дубняк. – Київ: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 190 с.
 • M. Dubniak The Role of Law in Regulating Social Entrepreneurship,  ‘Social entrepreneurship and the Law’ monograph (2020), Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute: 21-39.

Розроблення методичного забезпечення:

Силабуси навчальних дисциплін, презентації до лекцій, ситуаційні вправи, рольові ігри.

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П. 3,4,5,10,12,14,19,20

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.Дубняк М.В. Інформаційна взаємодія у місцевому самоврядуванні: перспективи правового регулювання: монографія / М.В. Дубняк. – Київ: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 190 с.

9,32 авт.аркуші

2. M. Dubniak The Role of Law in Regulating Social Entrepreneurship,  ‘Social entrepreneurship and the Law’ monograph(2020), Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute: 21-39 21155 друк. знаки — 0,5 авт. Аркуші

URL: https://www.janusandal.no/en/sandal-institute-publishing/all-books/5-social-entrepreneurship-and-the-law

3. Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко та ін., за ред. проф. П. М. Цибульова та доц. А. С. Ромашко., Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021, 356 с.

розділ 4 — 53 900 друк.знаки — 1,4 авт. Аркуші

URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/44252/1/Intelektualna_vlasnist_2021.pdf

4) наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1.Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) /Бакалаврський РВО.

Інформація та  інформаційно-комунікаційні технології  у правничій діяльності

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=221656

2. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) /Магістерський РВО.

Право цифрових технологій

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=221654

3. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) /Магістерський РВО.

Правове регулювання інформаційної діяльності в мас – медіа

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=221653

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

12.12.2017 диплом Кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертація на тему “Правове регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні”(ДК № 044920 від 12.12. 2017р.).

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

1. Менеджер міжнародного проекту в сфері освіти «European Integration: legislation and the IoT» («Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей») у межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+». (Грантова Угода № – 620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) Термін дії Проєкту  06.11.2020 р.  – 05.11.2023 р.

Підтверджуючі документи:

Наказ по Університету № НОН 10_2020_від_03_11_2020.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Дубняк М.В. NFT токен як спосіб підтвердження майнових прав на цифровий об’єкт

Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. Ред. к.ю.н., доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 1. с. 206-208

2 Дубняк М.В. Використання блокчейн технологій в Game Dev індустрії

Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейськоїінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29.04.2021, м. Київ) : ел. збірник / Упоряд.: Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 31-33

3. Дубняк М.В. Правові підходи визначення статусу цифрових активів в Україні та Європейському союзі.

Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу: матер. Науково-практичного круглого столу (Суми, 15 січня 2021 р.). – Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 13-16

4. Дубняк М.В. Проблеми правового регулювання криптовалюти в Україні

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. – С.20-28

5. Дубняк М.В. Технологія deepfake: загроза інтелектуальній власності чи інформаційній безпеці. Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи : матеріали I міжнародної наук.-практ. конф 20 вер. 2019 р. / Упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”. 2019. С. 64-69

6. Дубняк М.В. Проблема відповідальності за недотримання принципів робототехніки. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 листопада 2019 року) / За заг. Ред. д.ю.н., проф. І.С. Гриценка, к.ю.н. І.С. Сахарук. К., 2019. С. 263-265

7. Дубняк М.В. Значення фіксації юридичних фактів під час виконання смарт-контрактів

Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 1. – К., 2018, С. 307-308

8. Дубняк М.В. Поняття та правовий статус технологічного контракту.

Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку: Матеріали першої науково-практичної конференції. (18 жовтня 2018 р., м. Київ), Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018, С. 118-122

9. Дубняк М.В. Вплив хмарних технологій на правове регулювання бізнес моделей стартап проектів

Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження :матеріали другої наук.-практ. конф. (29 лист. 2018 р., м. Київ) / Упоряд.:В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, С. 78-81.

10. 1. Дубняк М.В. Соціально-правова модель прийняття рішень у місцевому самоврядування Право і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 149–153.

11. Дубняк М.В. Система основних термінів, як основа вдосконалення законодавства у сфері правового регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні Інформація і право. – 2017. – № 2 (21). – С. 20-34.

12. Дубняк М.В. Проблеми визначення правового режиму об’єктів, створених за допомогою технологій нейромереж. Інформація і право, 2019, випуск 4 (31), С.45-53.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

1. Керівник Гуртка наукового спрямування “Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей”.

Підтверджуючі документи:

Наказ №НОН 12_2020 від 05.11.2020

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1. Член Асоціації правників України,

Комітети:

– з питань ЗМІ та рекламного права

– з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та Інтернету

Підтверджуючі документи: Рішення правління АПУ від 09.08.2021, сертифікат № 008329.

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

Досвід практичної роботи 5,5 років (посада юрисконсульт з березня 2014 року — листопад 2019  року, провідний юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Підтверджуючі документи: трудова книжка, накази про прийняття/переведення на посаду (у відділі кадрів КПІ імені Ігоря Сікорського).

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

13 – 21 січня 2020 року міжнародне стажування в Інституті імені Яна-Урбана Сандала (Королівство Норвегія).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

2014 — 2019 провідний юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Нагороди та досягнення:

12.02.2020 — Нагороджена Грамотою Президії Національної академії наук України за цикл робіт “Інформаційна взаємодія у місцевому самоврядуванні: перспективи правового регулювання”.

Інша діяльність:

Керівник Гуртка наукового спрямування “Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей”.

ПЕРЕСТЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Посада: старший викладач

Науковий ступіть, вчене звання: кандидат юридичних наук.

Е-mail: natalia@perestyuk.com

Освіта:

1999:  закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “правознавство” та отримала кваліфікацію “магістр права” та рекомендацію до вступу в аспірантуру

2000: працювала над дисертаційним дослідженням у Швейцарському інституті порівняльного права в рамках стипендіальної підтримки Van Calker з представленням результатів перед радою інституту

2002: закінчила аспірантуру на кафедрі міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2006: отримала кваліфіфікацію “магістр управління бізнесом” Канадського університету м.Нью-Бансвіка та Міжнародного інституту бізнесу у м.Києві

2020: за результатами захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук, 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право, тема дисертації: «Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві на прикладі англосаксонського трасту»

Дисципліни, які забезпечує:

Наукова діяльність

Наукові публікації:

а) Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:

п. 1, 5, 10, 12, 19, 20.

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1. Перестюк Н.М. Англосаксонський траст крізь підвалини права справедливості: історичний огляд. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. №2. pp. 237-242. http://lsej.org.ua/2_2018/64.pdf
 2. Перестюк Н.М. Гаазька конвенція про визнання трастів задля вирішення коллізій законів. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. №4. С.173-177. http://www.lsej.org.ua/4_2018/47.pdf
 3. Перестюк Н.М. Захищений” траст-фонд і “власне життя” трастів в країнах не тільки загального права. Порівняльно-аналітичне право. 2018. №2. С.112-117. http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/4076/3/2898_IR.pdf
 4. Перестюк Н.М. Трасти за європейським правом та міжнародний судовий процес. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: юридичні науки. 2018. № 889. С. 182-191. http://vlp.com.ua/node/18962
 5. Перестюк Н.М. Гаазька конвенція про визнання трастів: порівняльний аналіз досвіду континентальних країн. Право і Суспільство. 2018. № 4/2. С. 77-86. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/16.pdf
 6. Перестюк Н.М. Природа бенефіціарного інтересу в трасті та його носії в країнах не тільки загального права. Порівняльно-аналітичне право. 2018. №3. С.  328-332.  https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/711851.pdf
 7. Перестюк Н.М. Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: удосконалення теоретичних і практичних підходів в Україні. Право України. 2020. Вип. 6. С.54-81 https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2020_6/ pravo_2020_6_s3/
 8. Проблематика правової кваліфікації в міжнародному приватному праві: доктрина, судова практика і український закон/ Н. Перестюк// Український часопис міжнародного права – Київ, 2020. – Вип. 3/2020 – С.129-139  
  URL: https://jusintergentes.com.ua/images/2020/3/Perestiyk.pdf 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

1. Дисертацію захищено 11 грудня 2019 року, диплом кандидата юридичний наук: серія ДК №056956 від 02 липня 2020 року за спеціальністю 12.00.03: “цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право”.

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

1. Робота Національного консультанта з питань оцінювання у складі Місій з Оцінювання комплексних міжнародних проектів (з компонентом регуляторної складової, зокрема), впроваджуваних Організацією ООН з промислового розвитку (UNIDO) (2018).

На підтвердження надано звіт, опублікований на офіційному сайті структури ООН за посиланням: https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-05/GEF%20ID-3917_GFUKR-103078_TE-2018.pdf.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Перестюк Н.М. Англосаксонський траст крізь підвалини права справедливості: історичний огляд. Юридичний науковий електронний журнал, no. 2/2018, С. 237-242, 2018. http://lsej.org.ua/2_2018/64.pdf

2. Перестюк Н.М. Гаазька конвенція про визнання трастів задля вирішення коллізій законів. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. №4/2018. С. 173-177. http://www.lsej.org.ua/4_2018/47.pdf
3. Перестюк Н.М. Уроки з досвіду ратифікації Гаазької конвенції про трасти Швейцарією, як країною континентального права (за ред.Калакури В.Я.) Нариси з міжнародного приватного права. 2019. Вип.5. Київ: Алерта. 196с. С.121-137
4. Перестюк Н.М. Фідуція і траст: досвід Швейцарії, Франції і Люксембургу. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених “”Актуальні проблеми міжнародних відносин”  (26 жовтня 2017 р.). 2017. Київ. С.110-113.
5. Перестюк Н.М. Правова кваліфікація і тлумачення норми права: два боки однієї медалі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Шевченківська весна 2018”  (29 березня 2018р.). 2018. Київ. С.81-85
6. Перестюк М.Н. Виконавчий процес, іноземний елемент та новий ЦПК. Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 березня 2018 року). 2018. Київ. С.160-165.
7. Перестюк Н.М. Траст і правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: об’єктивні передумови доктринальних колізій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах” (24-25 серпня 2018 р.). 2018. Запоріжжя. С.64-69.
8. Перестюк Н.М. Бенефіціарний інтерес в англо-саксонсьому трасті: за і проти речової природи. Матеріали Київських правових читань “Речове право: пріоритети та перспективи”, що відбулись на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (22 березня 2019 року). 2019. Київ. С.232-241.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1. Член Національної Асоціації Адвокатів України з 2003 року по теперішній час

URL: https://erau.unba.org.ua/profile/32351

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

1. Право на зайняття адвокатською практикою №2316/10 від 26.06.2003, а також записи у трудовій книжці загальним обсягом понад 100 місяців за юридичним фахом.

Копія трудової книжки додається.

Новошицька Валерія Ігорівна

Посада: Старший викладач
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Засоби зв’язку: usis@ukr.net.
Освіта:

В 2008 р. закінчила Донецький національний університет, економіко-правовий факультет, спеціальність «Правознавство», отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра права.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Господарське процесуальне право
 • Господарське право
 • Підприємницьке право
 • Права і свободи людини

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

господарське процесуальне право, господарське право, вирішення спорів за участю іноземного елемента, відшкодування збитків

Профіль ORCID:  http://orcid.org/0000-0003-4008-8660

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?viewop=list_works&hl=uk&user=mCwh29c AAAAJ

Інші ідентифікатори чи пошукові системи:

Участь в грантах/міжнародних конференціях/інших наукових заходах; написання дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; розроблення методичного забезпечення.

1. Участь у міжнародній науково-практичній конференції Економіка, облік, менеджмент та право в умовах глобалізації (м. Полтава, 20 липня 2021 р.).

2. Участь в International online Scientific Conference «Sience and education in the world information space», March 18-19, 2021, (Slovak Republic) certificate № 38/21, (обсяг підвищення кваліфікації 15 годин – 0.5 кредита ECTS, European Institute of futher education

3. Господарське право: практикум/ А.Г Бобкова (кер.авт.кол), Ю.О. Моісєєв, Ю.М. Павлюченко та ін.; за аг.ред. А.Г. Бобкової. Харків: право, 2018. 592 с. (Тема 26. Відшкодування збитків у сфері господарювання с. 293 – 301)

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П.1,4,5,19

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Бобкова А.Г., Новошицька В.І. Правова основа розгляду господарським судом спорів за участю іноземних осіб. Право України. 2020. № 7. С. 131 – 146.

2. Новошицька В.І. Щодо доказування та доказів у спорах про стягнення збитків у сфері господарювання. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 2 (38). С.92-104.

3. Новошицька В.І. Щодо вартості втраченого, пошкодженого або знищеного майна у складі збитків у сфері господарювання. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 1 (37). С. 28 – 34.

4. Бобкова А.Г., Новошицька В.І. Юрисдикція господарських судів. Право України. 2017. № 9. С. 83 – 93.

5. Новошицька В.І. Щодо визначення поняття «збитки у сфері господарювання». Правничий часопис Донецького університету. 2017. № 1-2 (34). С. 25-34.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Господарське право: практикум / А.Г Бобкова (кер.авт.кол), Ю.О. Моісєєв, Ю.М. Павлюченко та ін.; за аг.ред. А.Г. Бобкової. – Харків: право, 2018. – 592 с. (Тема 26. Відшкодування збитків у сфері господарювання с. 293-301).

2. Навчально-методичні матеріали: Завдання для студентів з індивідуальним графіком навчання з дисципліни «Господарське процесуальне право» спеціальності 081 «Право» СО «Бакалавр» / Укл. Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І., Лехкодух І.О. 2019. 17 с. ЕЛЕКТРОНИЙ ВАРІАНТ

На підтвердження надається файл pdf.

3. Навчально-методичні матеріали: Завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Господарське процесуальне право» спеціальності 081 «Право» СО «Бакалавр» / Укл. Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І., Лехкодух І.О.  2019. 21 с. ЕЛЕКТРОНИЙ ВАРІАНТ

На підтвердження надається файл pdf.

4. Навчально-методичні матеріали для підготовки та складання державного іспиту для студентів СО «Магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Правознавство» / Укладачі: Новошицька В.І., Серебрякова Ю.О., Титова О.В. ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 16 с. ЕЛЕКТРОНИЙ ВАРІАНТ

На підтвердження надається файл pdf.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Відшкодування збитків у сфері господарювання» (2017 р., спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право), диплом кандидата наук від 27 квітня 2017 р.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1. Член Міжнародної громадської організації “Міжнародна асоціація господарського права”

На підтвердження надається Витяг з протоколу №03/21-РМГО засідання ради міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація господарського права» від 14 вересня 2021 р.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Здобула практичний досвід, працюючи на посаді юриста ТОВ «Дірол Кедбері», юриста НВТ «Донікс», провідного юрисконсульта ЗАТ «Макіївський металургійний завод»

КУДЕРСЬКА ИРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: викладач
Освіта: Київський університет права НАН України, магістр.
Засоби зв’язку: 093-802-19-69; irynakuderskalawyer@gmail.com
Дисципліни, які забезпечує:
 • Права і свободи людини
Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: нематеріальна культурна спадщина, правова охорона, адміністративно-правове забезпечення, механізм адміністративно-правового забезпечення, уповноважені суб’єкти публічної адміністрації.

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

п. 3,12,19,20

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Кудерська І. О., Кудерська Н. І. Адміністративно-правова охорона матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні. Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. Київ: Талком, 2019. 804 с. С. 168–200.

2. Кудерська І. О., Кудерська Н. І. Формування міжнародно-правової бази управління у сфері охорони і захисту культурної спадщини: проблемні питання. Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: кол. монографія / Київський університет права НАН України. Київ: Талком, 2020. 662 с. С. 218–247.

3. Кудерська І. О., Кудерська Н. І. Нематеріальна культурна спадщина України, класифікація її об’єктів (проявів): кол. монографія / наук. видання Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy. Гданськ: Вид-во Гданського ун-ту, 2018. 555 с. С. 329–363.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Кудерська І. О. Правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини за кордоном та пропозиції для України. Концептуальні засади реформування адміністративного права та фінансового права України в сучасних умовах: зб. наук. праць Всеукр. «Круглого столу» (м. Київ, 02 листоп. 2018 р.) / за заг. ред. О. Ф. Андрійко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2018. С. 159–163.
 2. Кудерська І. О. Впровадження сучасних інноваційних технологій при музеєфікації нематеріальної культурної спадщини в Україні: правове забезпечення. Майбутнє науки в обріях права: зб. наук. праць. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (м. Київ, 05 груд. 2018 р.) До 100-річчя Національної академії наук України / редкол.: Н. М. Пархоменко (голова), О. О. Малишев (заступ. голови), І. О. Кудерська (секретар), Т. І. Бондарук, А. М. Гурова, П. С. Демченко, А. Ю. Іванова, В. К. Малолітнева. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2018. С. 65–67.
 3. Кудерська І. О. Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні та його механізм. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 20 квіт. 2021 р.). Рівне: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. С. 304–307.
 4. Кудерська І. О., Кудерська Н. І. Нормативно-правове забезпечення здійснення музеєфікації об’єктів нематеріальної культурної спадщини в Україні. Suprematia Dreptului = Верховенство права: міжнар. наук.-практ. журнал (Молдова). 2017. № 3. С. 81–89.
 5. Кудерська І. О. Охорона нематеріальної спадщини: міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення. Suprematia Dreptului = Верховенство права: міжнар. наук.-практ. журнал (Молдова). 2019. № 2. С. 65–72.
 6. Кудерська І. О. Напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні). European Perspectives = Європейські перспективи: міжнар. наук.-практ. журнал. 2021. № 2. С. 48–55.
 7. Кудерська І. О. Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні та його механізм. LEX PRO OMNES: Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 2. С. 73–78.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

1) З 2018 року – Секретар Ради молодих вчених Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Підтвердження: http://idpnan.org.ua/ua/rada-molodih-vchenih/sklad-radi-molodih-vchenih.html

2) З 2020 року – Адвокат, Національна Асоціація Адвокатів України. 

Підтвердження: https://erau.unba.org.ua/profile/76423

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

За період з 2017 року:

– (з 2011 року) по 22.03.2018 провідний юрисконсульт в ТОВ «ОВЕРТАЙМ ІНВЕСТ ГРУП»;

– з 26.03.2018 по 05.11.2018 юрисконсульт в ТОВ «ДЕЗЕГА ХОЛДІНГ УКРАЇНА»;

– з 12.06.2019 по 03.03.2021 юрисконсульт в ТОВ «ЗООПАРК «12 МІСЯЦІВ».

Інша діяльність:
 • З 2017 року – аспірант Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;
 • з 2020 року – Адвокат.

СОЛОНЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА

Посада: старший викладач
Е-mail: ivsolonchuk@gmail.com
Освіта:

1992 – 1997 рр.: Київський університет імені Тараса Шевченка, диплом з відзнакою, спеціальність «Правознавство»

Дисцпліни, які забезпечує:
 • Інформаційна безпека;
 • Інформація та інформаційно – комунікаційні технології у правничій діяльності.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Інформаційні правовідносини, інформаційна безпека, теоретичні та методологічні засади інформаційного права, судочинство, статус суддів, реформування судочинства в умовах інформаційного суспільства.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6447-246x

Google Scholar: jVZYne0AAAAJ

Web of Science J-3721-2017

Розроблення методичного забезпечення:

1. Цивільне процесуальне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціалізація: «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. В. Солончук. – Електронні текстові дані (1 файл: 353,49 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 124 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22648

2. Цивільне процесуальне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціалізація: «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», заочна форма навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. В. Солончук. – Електронні текстові дані (1 файл: 170,25 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 76 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22651

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П. 1,3,4,12,14,19

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1. Солончук І. В., Гожій І. О. Проблемні питання правового режиму спадкування у справах з іноземним елементом. Правові новели. 2018. № 4. С. 84 – 91.

2. Солончук І. В., Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства. Інформація і право. 2018. №1(24). С.164 – 173.

3. Солончук І. В., Інформаційні правовідносини: поняття та охорона.  Інформація і право. № 4 (31)/2019. С. 28 – 36. 5.

4.Солончук І. В., Фурашев В. М. Інформаційні правовідносини в судочинстві України у сучасності. Інформація і право. № 3 (30)/2019. С. 55 – 64.

5. Солончук І. В., Фурашев В. М. Інформаційне право: інформаційне судочинство. Право та державне управління. № 3 (36). Том 1. 2019. С.  241 – 251.

6. Солончук І. В., Гожій І. О. Проблемні аспекти застосування особистого закону фізичної особи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2019. № 37. С. 159 – 162.

7. Солончук І. В., Інформаційне судочинство як закономірність інформаційного суспільства. Інформація і право. 2020. №3(34). С.46 – 54. URL: http://ippi.org.ua/solonchuk-iv-informatsiine-sudochinstvo-yak-zakonomirnist-informatsiinogo-suspilstva-s-46-54.

8. Солончук І. В., Полякова І. В. Інститут заочного судового розгляду цивільної справи: значення та недоліки. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». 2021. Випуск 1. С. 56-60. URL: http://apnl.dnu.in.ua/1_2021/14.pdf.

9. Солончук І. В., Балінська В. О., Геращенко Я. В. Електронні докази у цивільному судочинстві: переваги та недоліки законодавчих нововведень. Juris Europensis Scientia. Випуск 2/2021. Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 48-52. URL: http://chernvisn.onua.edu.ua/index.php/chern/issue/view/9/9.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

1. Цивільне процесуальне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціалізація: «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. В. Солончук. – Електронні текстові дані (1 файл: 353,49 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 124 с. Гриф надано Методичною радою ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 26.02.2018р.)

2. Цивільне процесуальне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціалізація: «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», заочна форма навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. В. Солончук. – Електронні текстові дані (1 файл: 170,25 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 76 с. Гриф надано Методичною радою ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 26.02.2018р.).

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Цивільне процесуальне право України: програма навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  «081 – Право». 2019р. 16 с. URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=183890.

2. Цивільне процесуальне право: Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  «081 – Право». 2019р. 20 с. URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187857

3. Цивільне процесуальне право 2: Робоча програма кредитного модулю для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  «081 – Право». 2020 р. 35 с. URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=183891.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Солончук І. В. Правове регулювання забезпечення кібербезпеки. Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: матеріали міжнарод. науково-практичної конференції (м. Київ, 21 квітня 2017 р.). У 2 ч. Ч. 1. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 58 – 62.

2. Солончук І. В. Волевиявлення відповідача. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18 -19 травня 2017 р.). Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 189 – 190.

3. Солончук І. В. Інформаційне суспільство: цивільне судочинство. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2017 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 72 – 77.

4. Солончук І. В. Офіційна електронна адреса: потреби та проблеми запровадження. Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 10 травня 2018 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 132 – 135.

5. Солончук І. В. Інформаційні технології та реформа цивільного судочинства. Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 – 20 травня 2018 р.). Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. С. 248 – 249.

6. Солончук І. В. Проблеми судового захисту авторських прав у соціальних мережах. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ 26 квітня 2019 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 77 – 79.

7. Солончук І. В. Інформаційне судочинство як елемент державної інформаційної політики та її складової – інформаційної безпеки. Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 вересня 2019 р.). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 20 – 23.

8. Інформаційне судочинство: реалізація права на судовий захист прав, свобод та інтересів особи в інформаційному суспільстві: матеріали  ІІ науково-практичної конференції «Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах» (м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 28 травня 2020 р). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 65 – 72.

9. Антикорупційні питання реформування судочинства в умовах соціальної та цифрової трансформацій: матеріали науково-практичної конференції  «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання», м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 10 грудня  2020 р. / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. 272 с. (С. 177-182).

10. Цифрова трансформація: впровадження технологій Інтернету речей (IoT) у сферу судочинства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції», 29 квітня 2021, м. Київ, ел. збірник / Упоряд.: Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,2021.192 с. (С. 46-50).

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

1. Член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.

Копія наказу додається.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

1. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціації правників України» (Рішення Правління АПУ від 20 серпня 2021 р., сертифікат №08349).

Керівництво науково-інноваційною роботою студентів:

1. Березіна К. Р. (група СП-83) Порівняльна характеристика доказів у цивільному та кримінальному процесах: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «П’ятдесят четверті економіко-правові дискусії». Львів, 2021. 95 с. (С.52- 55).

2. Ніжнік В. В. (група СП-83) Медіація в судочинстві інформаційного суспільства: матеріали науково-практичної конференції «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання», м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 10 грудня  2020 р. / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. 272 с. (С. 96-100).

3. Балінська В.О., Геращенко Я.В., Ярош І.С. (група СП-82) Особливості реалізації особою процесуальних прав в умовах пандемії COVID-19. Дні науки ФСП «Уроки пандемії: наукова рефлексія суспільних трансформацій в часи COVID-19». 7 грудня 2020 р.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ” 16.11.17-28.12.17р. Тема: «Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача» Свідотство: ПК № 02070921/002929 – 17. від 29.12.2017р.

2. Міністерство освіти і науки України 26-27.03.2019р. Тема: “Основи тестології та розробки тестових завдань”. Свідоцтво №27. 2-68 від 27.03.2019р.

3. Участь у вебінарі «Викладацька робота; простір для представлення різноманіття» 20.07.2020, організованому ГО «Вектор прав людини» (сертифікат).

4. Аспірантка третього року навчання.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

З 1997 р. є членом професійної спілки (профспілки) КПІ імені Ігоря Сікорського.

СПІВАК ІРИНА ВІКТОРІВНА

Посада: старший викладач.

Е-mail: ispivak136@gmail.com
Освіта:  

Вища юридична ( Київський державний універитет ім.Т.Г.Шевченка, факультет: юридичний, спеціальність: Правознавство).

Дисципліни, які забезпечує:

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

правове регулювання здійснення митного контролю; правове регулювання забезпечення безпеки морських перевезень; правове регулювання медичного страхування; правове регулювання забезпечення екологічної безпеки.

ORCID: : http://orcid.org/0000-0002-4505-6134

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=l9hRB-sAAAAJ

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,3,4,12,14

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Співак І. В. Юридична особа як специфічний суб’єкт адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Право та державне управління, №1 (2019). С.65-73.

2. Співак І. В. Мовне законодавство та мовна політика в Україні, як вони є. Право та державне управління, №2 (2019.) С. 12-19.

3. Співак І. В. Впровадження стандартів митної етики та доброчесності  як один з основних напрямків розвитку антикорупційної політики держави в митній сфері. Вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”: Політологія. Соціологія. Право”, №3(2019). С.267-273.

4. Співак І. В. Запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення: правове регулювання та ризики. Науковий вісник публічного та приватного права. №4 (2019). С. 244-250.

5. Співак І. В. Сепаратизм як один з чинників руйнації держави та міжнародно-правові засоби протидії йому. Науковий вісник публічного та приватного права, № 5/2020. С.156-162.

 6. Співак І. В. Нормативно-правова база у сфері поводження з відходами: орієнтація на євростадарти. Юридичний науковий електронний журнал, № 9/2020. С.168-172.

 7. Міжнародно-правові механізми  у сфері протидії проявам морського піратства як запорука забезпечення безпеки морських перевезень. Науковий вісник публічного та приватного права.   №5 (2021). С.156-162.

8. Петрое О.М., Клименко Е.В., Плужник Е.И., Співак І.В., Тетерятник А.К. Медицинское страхование как способ социальной защиты граждан в Украине. Georgian Medical News. 2020. № 3 (300). С. 163-168. SCOPUS. URL: https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V300_N3_March_2020.pdf.

9. Крупнова Л.В., Антонова Е.Р., Кохан В.П., Спивак И.В., Крикун В.Б. Общественный контроль как средство обеспечения реализации права на охрану здоровья» Georgian Medical News. 2021. № 5 с.184-189.  SCOPUS. URL: https://www.geomednews.com/ru/v314-may-2021.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Співак І.В.Митне право: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім.. Ігоря Сікорського Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права. Протокол № 2 від 24.09.2018) – Київ: КПІ ім..Ігоря Сікорського, 2018. 106 с. URL: htths://ela.kpi.ua/handle/123456789/29961.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Співак І. В., Тихонюк О. В. Правознавство: Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). 2020 р. 28 с.

URL: https://afgp.kpi.ua/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/.

2. Співак І. В. Земельне право: Робоча програма кредитного модуля. 2019 р. 56 с.

URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=183835.

3. Співак І. В. Правознавство: Навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеню Бакалавра всіх напрямів підготовки денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Співак І. В. – Електронні текстові дані (1 файл:  Кбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.  43 с. URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=183845.

4. Співак І. В. Митне право/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL: https://kigap.kpi.ua/studentu/bakalavrat/sylabusy/

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Співак І. В. Захист громадянами права на повагу до приватного і сімейного життя та права на шлюб у Європейському суді з прав людини.“Національна юриспруденція в умовах глобалізації”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль – 22 вересня 2017р. – с.26-29

2. Співак І. В. Захист громадянами права на свободу та особисту недоторканість. “Проблеми розбудови громадянського суспільства”. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –Тернопіль – 18 жовтня 2017 р. – c. 27-30

3. Співак І. В. Митний транзит за законодавством України: ретроспектива. “Двадцять перші економіко-правові дискусії”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції. – Львів – 31 жовтня 2017р. – с.126-130

4. Співак І. В. Захист громадянами свого права на освіту.“Досягнення і проблеми юридичної науки в сучасному світі”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції. – Тернопіль – 16 листопада 2017 р. – с.24-27

5. Співак І. В. Захист громадянами права на справедливий суд. ‘Двадцять другі економіко-правові дискусії”.- Матеріали  міжнародної науко-практичної інтернет-конференції. –Львів.- 29 листопада 2017 р.- с. 19 – 22

6. Співак І. В. Захист громадянами права на освіту: мовна проблема. “Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку”. – Матеріали IХ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених. – НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” (ФСП). – 23-24 листопада 2017 р. – с.244-246

7. Співак І. В. Захист громадянами права на свободу думки, совісті і віросповідання у Європейському суді з прав людини. “Юридична наука сучасному етапі”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції. – Тернопіль. – 14 грудня 2017р. – с.6-10

8. Співак І. В. Забезпечення захисту права на  приватність в епоху інформаційних технологій. “Двадцять треті економіко-правові дискусії”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів. – 21 грудня 2017р. – с.71-75.

9. Співак І. В. Право на захист власності у Європейському суді з прав людини. “Актуальні дослідження правової та історичної науки”.- Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.(Вип.2). – Тернопіль – 16 квітня 2018 р. – с.11-14.

10. Співак І. В. Захист громадянами права на свободу пересування у Європейському суді з прав людини”. –“Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку. Матеріали  VIII міжнародної науково-практичної конференції. – КПІ, Київ. – 15-20 травня 2018 р. – с.

11. Співак І. В. Лобізм як елемент комунікації між бізнесом та владою.: Матеріали міжнародної конференції  “Актуальні дослідження правової та історичної науки” – Випуск 11. – 04 квітня 2019р. – Тернопіль. – с.20-23.

12. Співак І. В. Мовне питання: українська мова як базовий системо утворювальний елемент української громадянської нації: Матеріали міжнародної конференції  “Актуальні дослідження правової та історичної науки” – Випуск 13.. – 13 червня 2019р. – Тернопіль. – с. 38-44.

13. Співак І. В. Актуальність Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”: хроніки зросійщення України. – Матеріали  міжнародної науко-практичної інтернет-конференції. –Львів.- 10 вересня 2019 р.

14. Співак І. В. Застосування інформаційних технологій на митниці”. – “Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі”. – Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 20. “Глушковські читання”. – Київ – 24.11.2016р. – с.76-79

15. Співак І. В. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності “ – науково-практична міжвузівська конференція “ Дні науки ФСП “  КПІ, Київ. – 18 квітня 2018.

16 Співак І. В. Інформаційні технології та право громадян на приватність.“Інформаційне право: сучасні виклики і напрямки розвитку” – Матеріали  першої науково-практичної конференції. – 18 жовтня 2018. – Київ, ФСП КПІ. – с.68-71.

17. Співак І. В. Закон про запровадження ринку землі: «за» і «проти». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку”.- КПІ ім..Ігоря Сікорського,ФСП. – 10 грудня 2020. С.148-151.

18. Співак І. В. Екологічне законодавство України крізь призму історичного розвитку: від Закону УРСР «Про охорону природи Української РСР до сучасного екологічного законодавства»   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження правової та історичної науки» (№ 31) 14 квітня 2021 р. м. Тернопіль. С.34-38.

19. Співак І. В. Глобальне потепління: міжнародно-правові механізми регулювання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «П’ятдесят шості економіко правові дискусії» 27 квітня 2021 р. м.Львів. С.55-59.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

1. Член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

Підвищення кваліфікації в НМК «Інститут післядипломної освіти» за програмою «Прості засоби створення та підтримки Web-сторінки викладача» – 108 акад. годин 3,6 кредити ECTS ( Свідоцтво серія ПК № 02070921/005986 – 20 від 22.06.20р.)

Інша діяльність:

2016-2020 рр. – Заступник відповідального секретаря відбіркової комісії ФСП (Бакалаврат).

КУЛЯША МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Посада: викладач.
Е–mail: maria.kuliasha@gmail.com
Освіта:

2019 – закінчила з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет соціології і права, спеціальність – право

Дисципліни, які забезпечує:

Наукова діяльність

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П. 12

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1.         Куляша М.В., Грачова О.Ю., Новицький В.А. Прояви етичних порядків суспільства у художній літературі на прикладі твору «Аліса в країні див» Л.Керрола // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» (07 жовтня 2021 р.,м.Київ / м.Валетта) / за ред. Є.О. Романенка, І. В. Жукової. Київ; Валлетта: ГО «ВАДНД», 2021. 169 с.

2.         Куляша М.В. Дистанційна робота: огляд правової регламентації в Україні та за кордоном // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку» (10 грудня 2020 року, м.Київ) / Упоряд: Бакалінська О.О., Бевз С.І., Головатюк О.А, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. 253 с.

3.         Куляша М.В. “Адвокатська монополія” в українських реаліях: аспект цивільного процесуального законодавства // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19 травня 2017 р., м.Київ) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://lawconf.kpi.ua/2017/paper/view/8529

4.         Куляша М.В. Право на життя в контексті цивільного законодавства України // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» ( 2016 р., м.Київ) / Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 302 с., с.244-246

5.         Куляша М.В. Легалізація легких наркотиків в Україні: переваги та недоліки // Горизонти суспільних трансформацій на шляху до подолання системної кризи сьогодення (присвячена 25-річчю незалежності України): Матеріали ХIХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки» (2016 р., м.Київ) / Укладачі: Мельниченко А.А., Федорова І.І., Виселко І.В., Пряміцин В. Ю. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 244 с.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

2018 р. – стажувалась в Апараті Верховної Ради у Секретаріаті Комітету з питань правової політики та правосуддя

САМЧИНСЬКА ОКСАНА АНДРІЇВНА

Посада: викладач.

Засоби зв’язку: samchynska.kpi@gmail.com

Освіта:

2014-2019 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет соціології і права, спеціальність – право, спеціалізація – інформаційне право та право інтелектуальної власності.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Правові основи інформаційної безпеки
 • Право в галузі реклами та PR

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

інформаційна безпека, правовий захист людини від інформаційного впливу в сучасних умовах, правове регулювання рекламної діяльності та PR.

Наукові публікації:

Примітка: стаж роботи  – 2 р.

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

12,14,19

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Самчинська О.А. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (м. Київ, 18-19 травня 2017 р.) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин.- К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 296 с., с. 254-256.

2. Самчинська О. А. Проблематика застосування термінів «інформаційна безпека» та «кібербезпека» // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ, в 2-х частинах. Частина друга. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 124 с., с. 6-10.

3. Самчинська О.А. Соціальні мережі як інструмент політичних маніпуляцій // Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку: Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 196 с., с. 67-68.

4. Самчинська О.А. Захист персональних даних як інструмент запобіганню маніпуляцій суспільною свідомістю // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали другої наук.-практ. конф., 29 лист. 2018 р., м. Київ / Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 168 с., с. 100-102.

5. Самчинська О.А. Надоїдливі повідомлення чи засіб маніпулювання свідомістю? //Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичної конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю., Барбаш В. А. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019.– 193 с., с. 188-190.

6. Самчинська О.А. Засоби масової інформації як апарат інформаційно-психологічного впливу на свідомість громадян // Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали І науково-практичної конференції. 20 вересня 2019 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 124 с., с. 89-93.

7. Самчинська О.А. Недобросовісна реклама як вид інформаційного впливу// Причорноморські публічно-правові читання: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Ч. 1. – 212 с., с. 146-150.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентським гуртком наукового спрямування «Право в епоху цифровізації» (наказ №1/185 від 27.05.2020 року «Про створення гуртка «Право в епоху цифровізації» наукового спрямування»).

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1.Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України», відповідно до рішення Правління від 20 серпня 2021 р.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

Проходила курси підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Modle» (05.03.2021-09.04.2021 рр.).

Кухарчук Анастасія Миколаївна

Посада: старший викладач.
Науковий ступінь: доктор філософії (PhD).
Е-mail: kukharchuk.anastasiia@lll.kpi.ua
Освіта:

2017 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Право» та здобула кваліфікацію юриста (диплом спеціаліста з відзнакою).

2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 081 Право на тему: «Правове становище фізичної особи як суб’єкта організаційно-господарських повноважень».

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

господарське право, адміністративне право, правове регулювання організаційно-господарських повноважень, правовий статус фізичної особи як учасника адміністративно-господарських відносин, проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні

ORCID: 0000-0001-7576-5188 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ScjLKo8AAAAJ&hl=uk

WoS (ResearcherID на Publons): AAK-5452-2020

Розроблення методичного забезпечення:

Силабуси з дисциплін «Підприємницьке право» (у співавторстві з Цирфою Г. О.), «Господарське право» (081 Право, у співавторстві з Подоляк С. А.),  «Практика Європейського суду з прав людини» (081 Право, у співавторстві з Кравчуком О. О.), «Права і свободи людини» (105 Прикладна фізика та наноматеріали, у співавторстві з Куляшею М.В.)

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,4,5,12,14

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Шевченко А. М. Фізичні особи в корпоративних правовідносинах відповідно до Цивільного кодексу України: погляд на питання. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: збірник наукових праць. Політологія. Соціологія. Право. Київ, 2018. №1 (37). С. 97-101.
 2. Шевченко А. М. Поняття господарської компетенції фізичної особи. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Право. Запоріжжя: Класичний університет права, 2019. № 3 (65). С. 103-108.
 3. Кухарчук А. М. Фізична особа як суб’єкт організаційно-господарських повноважень: історико-правовий нарис. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Юридична думка, 2019. Вип. 86. С. 33-46. 
 4. Кухарчук А. М. Організаційно-господарські повноваження у процесі організації, управління, регулювання та контролю господарської діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. Харків, 2020. Вип. 30. С. 57-64.
 5. Кухарчук А. М. Підвідомчість спорів за участі фізичних осіб як суб’єктів владних повноважень та як суб’єктів організаційно-господарських повноважень:  окремі аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2020. Вип. 44. С. 50-53.

4) наявність виданих робочих програм (Силабусів) з дисциплін:

1. Подоляк С. А., Кухарчук А.М. Господарське право/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL:http://vikukandriywebpage.ga/:

2.  Кравчук О.О., Кухарчук А.М. Практика Європейського суду з прав людини» /Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=219130

 3. Кухарчук А.М., Куляша М.В. Права і свободи людини/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) (105 Прикладна фізика та наноматеріали).

URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=219131

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня:

1. Захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081-Право на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.006.037 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Тема дисертації: «Правове становище фізичної особи як суб’єкта організаційно-господарських повноважень». Дата захисту – 11 травня 2021 р.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Шевченко А. М. Місце організаційно-господарських відносин у господарській діяльності.  Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 вересня 2018 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. С. 37-41.
 2. Шевченко А. М. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти організаційно-господарських повноважень: порівняльна характеристика. Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-17 серпня 2019 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 83-86.
 3. Кухарчук А. М. Організаційно-господарські повноваження керівника в процесі електронізації підприємства. Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 листопада). Київ, 2019. С. 194-195.
 4.  Кухарчук А. М. Фізичні особи в діяльності саморегулівних організацій: окремі аспекти реалізації організаційно-господарських повноважень. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 26-27 червня). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. С. 55-59.
 5.  Кухарчук А. М. Питання сутності адміністративно-господарських повноважень. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ 10 грудня 2020 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. C. 94-97.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

1. Член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.

Копія наказу додається.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

Підвищувала кваліфікацію в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань», що підтверджується Свідоцтвом про підвищення кваліфікації №27.2-65 від 27.03.2019.

Практичний досвід:

Помічник адвоката.

ДЕХТЯРЬОВ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Посада: старший викладач.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
E-mail: e.dehtyarev@gmail.com
Освіта:

з 2001 по 2005 рік – Луганська державна академія внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України, закінчив факультет підготовки слідчих, спеціальність «Правознавство», диплом спеціаліста з відзнакою;

з 2005 по 2006 рік Луганський державний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правоохоронна діяльність», диплом магістра з відзнакою;

2011 рік захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Особливості розслідування шахрайств, вчинених у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова-експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

Магістратура:

 • Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Кримінальний процес та кримінальне право.  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3771-6542

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

4, 12, 19, 20  

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

4) наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Банківське право: Робоча програма (силабус)

URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=215130

 2. Забезпечення виконання господарських зобов’язань: Робоча програма (силабус)

URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=221518

3. Реєстри в діяльності правника»: Робоча програма (силабус)

URL: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&create

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1.Дехтярьов Є.В. Статутний капітал товариств з обмеженою відповідальністю: особливості правового регулювання. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку» (10.12.2020, м. Київ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. С. 49-52.

Відправлено до публікації:

2. Дехтярьов Є.В. Проблеми застосування інституту незалежної гарантії в господарських відносинах. Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку». 10 грудня 2021 року м. Київ, Україна. (відправлено 08.10.2021).

3. Дехтярьов Є.В. Проблеми визначення процесуального статусу речей і документів, вилучених в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Всеукраїнська науково-практична конференція «Протидія кримінальним правопорушенням на території проведення ООС». Маріуполь, 22.10.2021 (відправлено 08.10.2021).

4. Дехтярьов Є.В. Питання визначення територіальної підсудності справ слідчому судді місцевого загального суду . Конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (Київ, 22.10.2021). (відправлено 13.10.2021).

5. Дехтярьов Є.В. Окремі питання кримінальної відповідальності слідчого (прокурора) за розголошення даних досудового розслідування. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. вип. № 3. 2021. (відправлено 27.07.2021).

6. Дехтярьов Є.В. Статутний капітал товариств з обмеженою відповідальністю: особливості правового регулювання. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку» (10.12.2020, м. Київ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. С. 49-52. URL: https://afgp.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/03/збiрник-тез-2020-.pdf.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1.Член Національної асоціації адвокатів України (свідоцтво про право на занняття адвокатською діяльністю № 6854/10 від 05.09.2018 року, видане Радою адвокатів Київської області).

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

– 2017 – помічник адвоката Ракова А.В. (АБ «Раков і партнери).

– 2018 – по теперішній час  – адвокат АБ «Раков і партнери» (запис в Єдиному реєстрів адвокатів України. URL:https://erau.unba.org.ua/profile/62386).

Копія трудової книжки дадається.

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати:

Сертифікат про проходження курсу «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» на онлайн платформі «Prometheus» від 05.07.2021

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Адвокат (ссвідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 6854/10 від 05.09.2018, видане Радою адвокатів Київської області).

КРАВЧУК ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання: доктор юридичних наук, доцент.

Засоби зв’язку: aleckravc@gmail.com
Освіта:

1999 р.: з відзнакою закінчив Київський державний технікум легкої промисловості за спеціальністю „Бухгалтерський облік”, одержав кваліфікацію бухгалтера.

2003 р.: з відзнакою закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю „Правознавство”, одержав кваліфікацію юриста.

2004 р.: закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю „Фінанси”, одержав кваліфікацію магістра з фінансів. З 2004 року є сертифікованим аудитором.

2008 р.: кандидат юридичних наук, дисертація на тему «Адміністративно-правове регулювання комунального управління» (захистив 28 лютого 2008 року у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

2015 р.: доктор юридичних наук, в спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в Україні».

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

Магістратура:

 • Основи наукових досліджень

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7844-2381

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LMgHjrUAAAAJ

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

 • право сталого розвитку
 • запобігання та протидія корупції
 • адміністративне, фінансове, податкове, трудове право
 • адміністративна відповідальність
 • наука управління

Наукові публікації:

Автор понад 90 наукових праць, близько 60 статей у наукових фахових виданнях, а також значної кількості статей у професійних виданнях з права, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,3,8,12,14

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Kravchuk O. Anti-corruption education at technical university. Advanced Education. 2017, Issue 8. P. 78-83.  DOI: 10.20535/2410-8286.105059 (Web of Science).

2. S.Bevz, O.Tereshchuk. O.Kravchuk, V.Yehorova, I.Bondarchuk, M.Danevych Confidential Information and the Right to Freedom of Speech. International Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, p. 648-651. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.75.

3. Кравчук О. Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 8. – С. 139-144. (Index Copernicus International)

4. Kravchuk O. Use of “civil law contract” concept in financial law as an example of pragmatic influence on legal terminology. Public Law. 2017. Issue 3. Pages 108 – 115. (Index Copernicus International)

5. Кравчук О.О. Інтернет речей у податкових правовідносинах. // Публічне право. – 2017. – № 4. – С. 98–105. (Index Copernicus International)

6. Кравчук О. Три види правового статусу фізичної особи. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук.праць – 2017. – №1/2 (33/34). – С. 193-199. (Index Copernicus International)

7. Кравчук О. Фінансово-правове регулювання готівкових касових операцій: (не)сучасні тенденції. // Публічне право. – 2018. – №1. – С. 93–102. (Index Copernicus International)

8. Кравчук О. О. Нова відповідальність за порушення трудового законодавства непропорційне втручання держави у бізнес. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць – 2018. – № 2. – С. 119-127. (Index Copernicus International)

9. Кравчук О. Стабільність оподаткування – має стати ключовим принципом податкової політики. Вісник Національного технічного університету України“Київський політехнічний інститут. 2018. № 4 (40). – С. 127-135.

10. Кравчук О.О. Адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за порушення карантину людей. Публічне право. 2020. №1. С. 102-115.

11. Кравчук О.О. Електронна антикорупційна декларація: вектори вдосконалення. Приватне та публічне право. 2020. №2. DOI: https://doi.org/10.32845/2663-5666.2020.2.16

12. Кравчук О., Остащук І. Філософія й ґенеза судової та посадової присяги. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. 2020. № 3. С. 71-79. http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/229421

13. Кравчук О., Остащук І. Судові присяги як складник судової символіки.  Юридичний вісник, 2021, № 1, с. 7-19. http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/2076

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.         H. O. Blinova, O. I. Bohatyrova, A. I. Bohatyrov, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, M. V. Korniyenko,  O. O. Kravchuk, T. M. Kravtsova, O. V. Lehka,  V. V. Lipynskyi, P. V. Makushev, V. O. Negodchenko, L. O. Yemets. New  and  traditional  approaches  in  modern  legal  research:  collective monograph. H. O. Blinova, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 284 р. ISBN 978-966-397-119-3.

2.         A. V.Khridochkin, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko,  O. O. Kravchuk,  T. M. Kravtsova,  O. V. Lehka,  P. V. Makushev,  V. O. Negodchenko,  L. O. Yemets. Issues  of  the  state  of  modern  legal  education and  professional  culture  of lawyers:  collective  monograph.  А.  А. Blinova,  A.  V.  Khridochkin, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 204 p. ISBN 978-966-397-141-4

4. Кравчук О.О. Інноваційний університет і лідерство: Проекти та мікропроекти – ІІІ.  Варшава. Wydzial«Artes Liberales». Відп. ред. Т.Фініков, Р.Сухарскі. – UW, 2019 – 412 с.

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Головний редактор (до 2020 р.) наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – Вісник Національного технічного університета України “Київський політехнічний інститут”: Політологія. Соціологія. Право;

2. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (до 2020 р.) –  Науково-технічноий збірник “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні”, наукового журналу “Virtus”;

3. Член ради рецензентів іноземного рецензованого наукового видання – Квартальник Крайової школи судочинства і прокуратури (Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), м. Краків, Республіка Польща

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Канарьова Н., Кравчук О. Обмін інформацією між ПФ, ДФС і Держпраці. //Дебет-Кредит. – 2017. – №6. – С.29-33.

 • Кравчук О. Доплата до МЗП і доплата ЄСВ. //Дебет-Кредит. – 2017. – №6. – С.34-38.
 • Кравчук О. Звіт про власний капітал. //Дебет-Кредит. – 2017. – №6. – С.46-49.
 • Кравчук О. Неприбуткові організації-2017. //Дебет-Кредит. – 2017. – №6. – С.52-53.
 • Кловська Ю., Кравчук О. Закриваємо рік. //Дебет-Кредит. – 2017. – №7. – С.8-11.
 • Кравчук О. Самоконтроль звітності – 10 кроків до річного балансу. //Дебет-Кредит. – 2017. – №7. – С.24-27.
 • Кравчук О. Зміни в ПКУ щодо давності, штрафів та пені. //Дебет-Кредит. – 2017. – №7. – С.31-33.
 • Кравчук О. Зміни: податковий борг, застава, адмінарешт. //Дебет-Кредит. – 2017. – №9. – С.11-13.
 • Кравчук О. Перевірки і штрафи у сфері праці. //Дебет-Кредит. – 2017. – №10. – С.40-44.
 • №11-14 пусто
 • Кравчук О. Нотаріус, адвокат, інша особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, є податковим агентом. //Дебет-Кредит. – 2017. – №16. – С.36-37.
 • Кравчук О. Модернізація об’єкта основних засобів у підприємця на загальній системі. //Дебет-Кредит. – 2017. – №16. – С.37-38.
 • Кравчук О. Заміна працівника на час відпустки чи лікарняного. //Дебет-Кредит. – 2017. – №37. – С.38-41.
 • Кравчук О. Гарантійна заміна інстальованої запчастини. // Дебет-Кредит. – 2018. – №1-2. – С. 33. (09.01.2018)
 • Кравчук О. Фінзвітність – не таємниця, а публічна інформація. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 18-20. (15.01.2018)
 • Кравчук О. Робота наповнолітніх. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 38-42. (15.01.2018)
 • Кравчук О. Звільнення у зв’язку з виходом на пенсію. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 43-45. (15.01.2018)
 • Кравчук О. Три міфи про звільнення. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 46-47. (15.01.2018)
 • Кравчук О. Фінзвітність – не таємниця, а публічна інформація. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 18-20. (15.01.2018)
 • Кравчук О. Головбух без бухгалтерської служби. // Дебет-Кредит. – 2018. – №4. – С. 17-19. (22.01.2018)
 • Кравчук О. Перехід на МСФЗ та нові звіти великих підприємств. // Дебет-Кредит. – 2018. – №4. – С. 38-40. (22.01.2018)
 • Кловська Ю., Кравчук О. Закриваємо рік. // Дебет-Кредит. – 2018. – №6. – С. 8-11. (05.02.2018)
 • Кравчук О. Випробний термін: застосування на практиці. // Дебет-Кредит. – 2018. – №6. – С. 36-41. (05.02.2018)
 • Кравчук О. Позовна давність: застосовуємо правильно. // Дебет-Кредит. – 2018. – №23. – С. 8-13. (04.06.2018)
 • Кравчук О. Як оплачувати час відрядження. // Дебет-Кредит. – 2018. – №23. – С. 28-29. (04.06.2018)
 • Кравчук О. Інспекційні відвідування інспекторів праці. // Дебет-Кредит. – 2018. – №24. – С. 20-25. (11.06.2018)
 • Кравчук О. Сумісник без довідки. // Дебет-Кредит. – 2018. – №27. – С. 43. (02.07.2018)
 • Кравчук О. Пільги працюючих жінок-матерів. // Дебет-Кредит. – 2018. – №28. – С. 38-43. (09.07.2018)
 • Кравчук О. Відпустка під час відпустки. // Дебет-Кредит. – 2018. – №29. – С. 24-27. (16.07.2018)
 • Кравчук О. Відображення ФОПів в 1ДФ. // Дебет-Кредит. – 2018. – №29. – С. 38-40. (16.07.2018)
 • Кравчук О. Розрахунок при звільненні. // Дебет-Кредит. – 2018. – №31. – С. 36-41. (30.07.2018)
 • Кравчук О. Відпустки “в борг” – можна чи ні? // Дебет-Кредит. – 2018. – №33. – С. 26-27. (13.08.2018)
 • Кравчук О. Відпустка директора. // Дебет-Кредит. – 2018. – №34. – С. 22-25. (20.08.2018)
 • Кравчук О. Аудит по-новому. // Дебет-Кредит. – 2018. – №36. – С. 8-12. (03.09.2018)
 • Кравчук О.О. Інтернет речей і сучасні системи автоматизованого прийняття рішень у податкових правовідносинах. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: матеріали наук.-практ. конф. // Нац.техн.ун-т України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. – 24 жовт. 2017 р. – Київ: Вид-во “Політехніка” КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 р. – С. 171 – 176.
 • Кравчук О.О. Діяльність із міжнародного виїзного туризму в Україні: фінансово-правові проблеми та перспективи. // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. – 2018. – №2. – S. 127–134.
 • S.Bevz, O.Tereshchuk. O.Kravchuk, V.Yehorova, I.Bondarchuk, M.Danevych Confidential Information and the Right to Freedom of Speech. International Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, p. 648-651. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.75

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

1. Член Апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування” в 2019 р., 2020 р., 2021 р. (наказ №1/163 від 25.04.2019; наказ №1/269 від 08.09.2020; наказ №НОН/95/2021 від 26.04.2021).

Докторська дисертація: Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в Україні (Київ, 2015)

Кандидатська дисертація: Адміністративно-правове регулювання комунального управління (Київ, 2008).

Публікації у наукових виданнях:

 1. Кравчук О.О. Діяльність із міжнародного виїзного туризму в Україні: фінансово-правові проблеми та перспективи. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. 2018. №2. S. 127–134.
 2. Кравчук О. Антикорупційне навчання студентів різних напрямів як фактор формування культури несприйняття корупції. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (15 червня 2018. р.). Київ – Дрогобич, 2018. С. 160-162.
 3. Кравчук О.Фінансово-правове регулювання готівкових касових операцій: (не)сучасні тенденції. Публічне право. 2018. №1. С. 93–102.
 4. Кравчук О. О. Нова відповідальність за порушення трудового законодавства непропорційне втручання держави у бізнес. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. 2018. № 2. С. 119-127.
 5. Кравчук А. Юрисдикция Высшего антикоррупционного суда в Украине. Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летнему юбилею юридического факультета Бакинского государственного университета на тему “Интеграция Азербайджанской Республики в международное сообщество и современные тенденции развития юридической науки в построении правового государства”. Баку. 2018. С. 307-310.
 6. Кравчук О.О. Проблема правової визначеності в забезпеченні антикорупційної політики. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч.– Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 1. C. 85-91.
 7. Кравчук О. Стабільність оподаткування – має стати ключовим принципом податкової політики. Вісник Національного технічного університету України“Київський політехнічний інститут. 2018. № 4 (40). – С. 127-135.
 8. H. O. Blinova, O. I. Bohatyrova, A. I. Bohatyrov, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, M. V. Korniyenko,  O. O. Kravchuk, T. M. Kravtsova, O. V. Lehka,  V. V. Lipynskyi, P. V. Makushev, V. O. Negodchenko, L. O. Yemets. New  and  traditional  approaches  in  modern  legal  research:  collective monograph. H. O. Blinova, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 284 р. ISBN 978-966-397-119-3.
 9. A. V.Khridochkin, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko,  O. O. Kravchuk,  T. M. Kravtsova,  O. V. Lehka,  P. V. Makushev,  V. O. Negodchenko,  L. O. Yemets. Issues  of  the  state  of  modern  legal  education and  professional  culture  of lawyers:  collective  monograph.  А.  А. Blinova,  A.  V.  Khridochkin, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 204 p. ISBN 978-966-397-141-4
 10. Кравчук О.О. Інноваційний університет і лідерство: Проекти та мікропроекти – ІІІ.  Варшава. Wydzial«Artes Liberales». Відп. ред. Т.Фініков, Р.Сухарскі. – UW, 2019 – 412 с.
 11. Kravchuk O. Establishment and launch of High Anti-Corruption Court: new stage in experience of Ukraine in combating top corruption. Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). – Kyiv : KNUTE. P. 675-684.  http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10.84
 12. Кравчук О.О. Конфлікт інтересів як категорія антикорупційного права. // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : Матеріали ІV Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) : у 2 ч.– Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – Ч. 1. – C. 117-120.
 13. Кравчук О.О. Адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за порушення карантину людей. Публічне право. 2020. №1. С. 102-115.
 14. Кравчук О.О. Відповідальність за порушення карантину людей. Матеріали ХХІV науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції», (м. Харків, 30 травня 2020 р.). Харків, 2020. С. 182-184.
 15. Кравчук О.О. Електронна антикорупційна декларація: вектори вдосконалення. Приватне та публічне право. 2020. №2. DOI: https://doi.org/10.32845/2663-5666.2020.2.16
 16. Кравчук О.О. Відмова від захисника, його заміна, інші випадки припинення участі в судовому розгляді. Актуальні виклики у діяльності Вищого антикорупційного суду. матеріали круглого столу (м. Київ, 10 вересня 2020 р.), Київ, 2020. С. 35-37. https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/international/roundtable_10.09.2020.pdf
 17. Кравчук О.О. Судові сервіси у Вищому антикорупційному суді під час пандемії. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали V Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 165-169. https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2020/anty-korupc1_1.pdf
 18. Кравчук О.О. Юридична техніка нормативних актів щодо карантину. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2020 р.)., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. С. 14-19. http://afgp.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%B7%D0%B1i%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-2020-%D0%B2%D1%96%D0%B4-27.01.21.pdf
 19. Кравчук О., Остащук І. Філософія й ґенеза судової та посадової присяги. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. 2020. № 3. С. 71-79. http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/229421
 20. S.Bevz, O.Tereshchuk. O.Kravchuk, V.Yehorova, I.Bondarchuk, M.Danevych Confidential Information and the Right to Freedom of Speech. International Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, p. 648-651. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.75
 21. Кравчук О., Остащук І. Судові присяги як складник судової символіки.  Юридичний вісник, 2021, № 1, с. 7-19. http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/2076
Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

На факультеті соціології і права працює з 2008 року. З 2016 до 2019 р. очолював кафедру господарського та адміністративного права.

У квітні 2019 р. призначений суддею Вищого антикорупційного суду.

Кравчук О.О. є головним редактором Вісника Національного технічного університета України “Київський політехнічний інститут”: Політологія. Соціологія. Право.

Також Кравчук О.О.  входить до складу редакційних органів ряду наукових журналів:

 • Член ради рецензентів Квартальника Крайової школи судочинства і прокуратури (Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), м. Краків, Республіка Польща;
 • Член редакційної колегії Науково-технічного збірника “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні”;
 • Член редакційної колегії наукового журналу “Virtus”.
Особисті сторінка викладача:

ШЕРСТЮК ГАННА МИКОЛАЇВНА

Посада: викладач.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Засоби зв’язку: hanna.sherstiuk@gmail.com
Освіта:

У 2003 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, здобула вищу юридичну освіту за спеціальністю «правознавство».

З 2016 року здобувач наукового ступеню кандидат юридичних наук (доктора філософії) в науково-дослідному інституті публічного права

Дисципліни, які забезпечує:

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

розвиток адміністративного процесу в Україні, реалізація приписів законодавства на практиці, дослідження законотворчості, виборчий процес, надання кваліфікованої правової допомоги.

ORCIDID: http://orcid.org/0000-0001-9562-3531

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,4,5,12,14,19,20

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Шерстюк Г. М. «Зустрічний позов у публічно-правових спорах» –  Науковий журнал «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. №2 2020, с.84-90

2. Шерстюк Г. М. «Особливості інституту врегулювання спору за участю судді адміністративному судочинстві» – Науковий журнал «Право і суспільство» номер 4 ч.2, 2018 рік ( ст.148-151)

3. Шерстюк Г. М. «Виконання судових рішень.» – Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 4. С. 145-150.

4. Шерстюк Г. М. «Забезпечення адміністративного позову».- Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 5. С. 121-127.

5. Шерстюк Г. М. «Реалізація інституту третіх осіб в адміністративному судочинстві як засобу захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб» Науковий вісник Ужгородського національного університету випуск № 48, 2018 рік ( ст.32-35).

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Адміністративне процесуальне право України/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL: https://kigap.kpi.ua/studentu/bakalavrat/sylabusy//

2. Правове регулювання захисту прав споживачів» /Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL: https://kigap.kpi.ua/studentu/bakalavrat/sylabusy/

3. Практика вирішення спорів адміністративними та господарськими судами/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

URL: https://kigap.kpi.ua/studentu/bakalavrat/sylabusy/

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

Присудження наукового ступеню кандидат юридичних наук, спеціальність 12:00:7: Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.

Тема дисертаційного дослідження: Захист прав фізичних осіб в адміністративному судочинстві.

Науково-дослідний інститут публічного права, рішення Атестаційної комісії від 15.04.2021 року, диплом ДК № 059444

Копя диплому кандидата наук додається.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Шерстюк Г. М. Необхідність судового контролю за виконанням рішень у соціальних спорах/ Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні права та їх захист адміністративним судом», 4 вересня 2020 року (с.368-371).

2. Шерстюк Г. М.  Адміністративний позов як спосіб успішного захисту прав, свобод і законних інтересів в адміністративному судочинстві / Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза» (г. Кишинев, Республика Молдова,) 22-23 марта 2018 года. Збірник матералів (с.168-170).

3. Шерстюк Г. М.  Співвідношення публічної і політичної служби/ І Міжнародна науково-практична конференція «Публічна служба і адміністративний процес», м.Київ, 5-6 липня 2018 року. Збірник матеріалів (с.458-460)

4. Шерстюк Г. М. Характеристика адміністративних правовідносин у сфері державної реєстрації знаків для товарів і послуг» // Правова реформа та забезпечення демократизацій них процесів і національної безпеки в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Одеса, 8-9 вересня 2017 року. − Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. − Збірник матеріалів С. 89.-92

5. Шерстюк Г. М.  Зустрічний адміністративний позов/ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» м.Запоріжжя, 27–28 липня 2018 року (с.136-139)

6. Шерстюк Г. М. ПОЗОВ ПРО ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті:», м. Дніпро, 2-3 листопада 2018 року.

7. Шерстюк Г. М. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ: ПРИРОДА, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РОЛЬ У ЗАХИСТІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні», м.Харків, 20-21 жовтня 2017 року (с.50-53)

8. Шерстюк Г. М. ЦИВІЛЬНІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА СПОСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ/ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ««Реформування національного та міжнародного права перспективи та пріоритети», м.Одеса, 18-19 січня 2019 року (с.125-128)

9. Шерстюк Г. М. «Административная юстиция как инструмент защиты субъективных прав: история и настоящее»  Право и Закон. 2018.№ 4. С. 34–39.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

1. Член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.

Копія наказу додається.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1. Член Національної асоціації адвокатів України

Витяг з ЄРАУ додається.

2. Член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук

(диплом AL №0149 від 23.12.2020 року). Копія диплому додається.

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

Адвокатська діяльність з 2005 року (свідоцтво № 353 від 27.10.2005, видане Херсонською обласною КДКА). Витяг з ЄРАУ додається.

Підтвердження за посиланням: https://erau.unba.org.ua/profile/16286

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати:

У 2016 році проходила курси підвищення кваліфікації в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

З 2005 року займається адвокатською практикою, керуюча Адвокатським бюро «Ганни Шерстюк»

Казьмірова Інна Вікторівна

Посада: викладач.

Засоби зв’язку: (098) 929 92 89; innavictorivna@ukr.net
Освіта:

У 2016 році з відзнакою закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  

У 2017 році вступила до аспірантури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Право в галузі реклами та PR

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

особливості захисту ділової репутації шляхом спростування недостовірної інформації, тимчасовий доступ до речей і документів як засіб формування інформаційно-доказової бази

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&authuser=1&gmla=&user=yRq7u8QAAAAJ

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,4,12,19,20.

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Казьмірова І. В. Об’єкти тимчасового доступу до речей і документів // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – № 3. – С. 215 – 217. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2018/3_2018.pdf.

2. Казьмірова І. В. Тимчасовий доступ до речей і документів чи адвокатський запит ? Юридичний науковий електронний журнал. № 6. 2018. С. 360-363. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/6_2018/102.pdf

3. Казьмірова І. В. Розгляд або повернення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів: процесуальна невизначеність. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 2. С. 240-244. 

Режим доступу: http://www.nvppp.in.ua/vip/2020/2/41.pdf

4. Дергачов Є.В., Казьмірова І. В. Спростування недостовірної інформації: особливості захисту ділової репутації. Юридичний бюлетень. 2020.Випуск 16. С. 91-99.

Режим доступу: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2020/16/13.pdf

5. Казьмірова І. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб формування інформаційно-доказової бази. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 51. 2021. С. 154-157.

Режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc51/33.pdf

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Право в галузі реклами та PR:навчально-методичний посібник. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для підготовки фахівців з вищою освітою на першому (бакалаврському) рівні усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Казьмірова І. В. – Електронні текстові дані (1 файл: 226 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 61 с.

На підтвердження надається службова начальника навчально-методичного управління згідно чого зазначеному навчальному посібнику надано гриф Методичною радою КПІ                             ім. Ігоря Сікорського відповідно до протоколу № 3 від 22.11.2018.

2. Право в галузі реклами та PR/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)для всіх спеціальностей/денна, заочна форми навчання

URL: https://kigap.kpi.ua/studentu/bakalavrat/sylabusy/

3. Право в галузі реклами та PR/Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)для спе-ціальності «081 Право»/денна, заочна форми навчання

URL: https://kigap.kpi.ua/studentu/bakalavrat/sylabusy/

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Казьмірова І.В. Отримання зразків для експертизи: проблемні аспекти оскарження потерпілим бездіяльності слідчого // Сучасні тенденції в юридичній науці України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 лютого 2017 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 100-103.

2. Казьмірова І. В. Заявник, потерпілий як суб’єкти надання тимчасового доступу до речей і документів // Дні науки Національного університете «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2018 : матеріали круглого столу (Київ, 2 лютого 2018 року). – Київ : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2018. С. 70-74.

3. Казьмірова І. В. Забезпечення схоронності та цілісності копії інформації знятої в порядку тимчасового доступу // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь : 2018. С. 119-120.

4. Казьмірова І. В. Строк вилучення речей і оригіналів або копій документів в порядку тимчасового доступу // Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11-12 травня 2018 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2018. – С. 105-106.

5. Казьмірова І. В. Відібрання зразків для експертизи в порядку тимчасового доступу до речей і документів // Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / За заг. ред. О. Г. Рувіна; уклад. Нестор Н. В., Полтавський А. О., Юдіна О. В., Форіс Ю. Б. – К. : КНДІСЕ Мінюст. України, 2018. – С. 117 – 119.

6. Казьмірова І. В. Процесуальні засоби зняття інформації з електронних інформаційних систем // Науково-практична конференція «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.). Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. С. 172-176.

7. Казьмірова І.В. Фіксування тимчасового доступу до речей і документів як засіб забезпечення прав та інтересів учасників кримінального провадження // Збірник тез круглого столу, присвяченого 70-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 14 груд. 2018 р.). К.: ДНДІ МВС України, 2018. С. 67-69.

8. Казьмірова І.В. Використання спеціальних знань під час тимчасового доступу до речей і документів // Науково-теоретична конференція “Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології на сучасному етапі розвитку України”. Київ; Дата проведення: 11.04.2019. С. 59-61.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

1. У 2020 році вступила в Асоціацію правників України.

На підтвердження надається сертифікат Асоціації правників України № 806

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

1. Досвід практичної роботи за спеціальністю з 22.02.2016 в Юридичному управлінні                                   КПІ ім. Ігоря Сікорського:

22.02.2016 – прийнята на посаду юрисконсульта 1 категорії відділу претензійно-позовної роботи;

07.06.2018 – переведена на посаду провідного юрисконсульта юридичного відділу;

01.03.2019 – переведена на посаду провідного юрисконсульта відділу претензійно-позовної роботи;

02.03.2020 – переведена на посаду начальника відділу претензійно-позовної роботи.

На підтвердження надається копія трудової книжки.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Викладаю з 2016 року. Досвід практичної роботи за спеціальністю понад 5 років.

Фурашев Володимир Миколайович

Посада: доцент.
Науковий ступіть, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.
Засоби зв’язку: +38 (044) 204 91 59; vfurashev@gmail.com.
Освіта:

1968-1974 р.р. – Харківський авіаційний інститут, спеціальність — літакобудування, кваліфікація — інженер-механік.

1990 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 0513.06 «інформаційні технології».

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Інформаційна безпека
 • Правові основи інформаційної безпеки

Магістратура:

 • Сучасні методи інформаційного та соціально-правового моделювання

Аспірантура:

 • Методологія наукових досліджень

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Процеси та процедури, які пов`язані із забезпеченням, в першу чергу правовим, національної та інформаційної безпеки, кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки критичної інфраструктури інформаційного суспільства, інформатизації, електронної демократії, електронного урядування, інформаційної інфраструктури, складних соціальних та соціотехнічних систем управління.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7205-724X

Наукові публікації:

Загалом: автор/співавтор понад 230 наукових публікацій

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1, 3, 6, 8, 12

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Ланде Д.В., Фурашев В.М . Термінологічна мережева модель як відображення процесів децентралізації влади в Україні.   Інформація і право. № 2(21)/2017. С. 66-71.

2. Жиляєв І.Б., Семенченко А.І., Фурашев В.М. Інструменти державного стратегічного управління: національна програма інформатизації. Інформація і право. № 1(24)/2018. – С. 44-58.

3. Фурашев В.М., Солончук І.В. Інформаційні правовідносини в судочинстві України. Інформація і право. № 3(30)/2019. – С. 55-64.

4. Фурашев В.М., Самчинська О.А. Маніпуляція свідомістю людини як основний спосіб ведення передвиборчих кампаній. Інформація і право. № 3(30)/2019. – С. 119-125.

5. Фурашев В.М., Солончук І.В. Інформаційне право: інформаційне судочинство. Право та державне управління : збірник наукових праць / [за ред.. О.В. Покатаєвої]. 2019. – № 3 (36)том 1./2019. С. 241-251

6. Самчинська О.А., Фурашев В.М. Інформаційне насильство, інформаційна маніпуляція та пропаганда: поняття, ознаки та співвідношення. Інформація і право. № 1(36)/2021. – С. 55-66.

7. Карєв І.Ю., Фурашев В.М. Кіберсталкінг: відображення у національному законодавстві. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 29-35.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Інформаційне право та інформаційне законодавство // Брижко В.М., Фурашев В.М. / Наукове видання. – (НДІІП НАПрН України). Київ.: Видавничий дім «АртЕК», 2020.-288 с.

2. Інформаційне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право», спеціалізацій: «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. А. Баранов, В. М. Фурашев. – Електронні текстові дані (1 файл: 591,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 65 с.

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

1. Дорогих Сергій Олександрович:  здобуто науковий ступінь кандидат юридичних наук (захист відбувався за спеціальністю Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації: «Правові та організаційні основи інформаційної діяльності законодавчої гілки влади в Україні». Рік захисту: 2017.

2. Кіндрат Павло Вадимович: здобуто науковий ступінь кандидат юридичних наук (захист відбувався за спеціальністю Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Рік захисту: 2017.

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Член Наукової ради фахового журналу “Інформація і право”.

Підтвердження за псиланням: http://ippi.org.ua/naukovii-fakhovii-zhurnal-%E2%80%9Cinformatsiya-i-pravo%E2%80%9D

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Проблеми забезпечення права на об`єкт інтелектуальної власності в умовах кібернебезпеки / Фурашев В.М. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., м. Київ, в 2-х частинах.. Частина перша. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 146 с. – С. 25 – 30.

2. Сутність творчості очами непрофесіонала / Фурашев В.М. //  Людяність творчості як творчость людяності: Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Мельниченко А.А., Покулита І.К., Шевчук Ю.А. / К.: КПІ ім. Ігоря Сік орського. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 245 с. С. 230-232.

3. Створення Національної системи нормативно-правової інформації – невід`ємна складова процесу децентралізації влади / Фурашев В.М. // Розвиток національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (в контексті децентралізації влади в Україні): Матеріали науково-практичної конференції.  26 травня 2017 р., м. Київ.  / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. :  Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 120с. – С. 23 – 27.

4. Інтернет речей і право / Фурашев В.М. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції.  24 жовтня 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  КПІ ім. Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 238 с. С. 39-43.

5. Інформаційне право в інформаційному суспільстві / Фурашев В.М. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції.  29 листопада  2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. –  225 с. С. 19 – 23.

6. Інформаційне право та право інтелектуальної власності – взаємозв`язок / Фурашев В.М. // Створення, охорона та захист об`єктів інновацій : матеріали наук.-практ. семінару, м. Київ, 26 квіт. 2018 р. / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с. С. 19 – 21.

7. Інформаційне право – один з головних чинників забезпечення прав, свободи і безпеки людини в інформаційної сфері / Фурашев В.М. // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції.  10 травня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. –176 с. С. 30 – 33.

8. Право та правова освіта у сучасності / Фурашев В.М. // Інформаційне право: сучасні виклики і напрми розвитку:  Матеріали першої науково-практичної конференції.  18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 214 с. С. 24 – 29.

9. Право у світлі технологі Інтернет-речей / Фурашев В.М. //  Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали другої науково-практичнї конференції / 29 листопада 2018 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Дорогих С. О. –  Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 173 с. С. 29 – 32.

10. Інформаційне право, право інтелектуальної власності та інформаційна безпека: взаємозв`язок як навчальних дисциплін / Фурашев В.М. // Створення, охорона, захист і комерціалізація об`єктів права інтелектуальної власності:  Матеріали науково-практичної конференції.  26 квітня 2019 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, В.А. Барбаш. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 194 с. С. 171 – 175.

11. Освіта в сфері інформаційної безпеки / Фурашев В.М. // Освіта і наука в сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку:Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції / 14 червня 2019 р., м. Острог /Упорядн.: Дорогих С.О., Доронін І.М., Довгань О.Д.,Лебединська О.В., Пилипчук В.Г., Радзієвська О.Г., Романов М.С. – НУОА, НДІІП НАПрН України. – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 308 с. С. 44-49.

12. Інституційний розвиток місцевих органів влади в умовах подальшої децентралізації публічного управління / Фурашев В.М. // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / Упоряди. Дорогих С.О. – ВДПУ, НДІІН НАПрН України. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 134 с. С. 119-123.

13. Інформаційне право та пандемія коронавірусу COVID-19:  зв’язок та наслідки / Фурашев В.М. // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих, В.М. Фурашев,В.Г. Пилипчук, О.В. Петришин. – Київ, 2020. – 376 с.- С.282-284 (0,1 др.арк.).

14. Пандемія короно вірусу та право інтелектуальної власності: який зв`язок? / Фурашев В.М. // Створення, охорона, захист і комерціалізація об`єктів права інтелектуальної власності: зб.  матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ,  23 квіт. 2020 р. / Упоряд. : А. С. Ромашко, С. Ю. Петряєв. – Київ :  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2020. – 164 с. С. 90-93.

15. Основні показники ефективності системи управління інформаційною безпекою держави / Фурашев В.М.: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.- практ. конф. (Київ, 15 травня 2020 р.) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2020. 363 с. С. 213 – 215.

16. Особливості освітнього процесу підготовки правників для роботи в умовах соціальної та цифрової трансформації / Фурашев В.М. //  Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ / упоряд. : О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. – 272с. С. 257-262. 

17. До пріоритетних напрямів  розвитку системи  інформаційної безпеки на період до 2030 року/ Фурашев В.М.: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез  наукових доповідей. (Київ, 26 березня 2021 року) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2021. 346 с. С. 140 – 142.

18. Інформаційно-аналітичне забезпечення парламентського контролю  в умовах децентралізації державної влади / Фурашев В.М.: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 березня 2021 р., м. Київ. / Упорядн.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. –Київ, 2021. – 184 с.  С. 28 – 30.

19. Інформаціна складова оборони України: роль та місце / / Фурашев В.М.: матеріали науково-практичної конференції “Розвиток Законодавства України у сфері оборони:проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення, 23 квітня 2021 р.,м. Київ.  / Упорядн.: П.П. Богуцький, В.Г. Пилипчук,  С.О. Дорогих. – Київ, 2021. – 376 с.  С. 86 –90.

20. Жиляєв І.Б., Семенченко А.І., Фурашев В.М. Ретроспективний аналіз правового забезпечення української ІКТ-політики. Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Заг. ред. В.І. Сергієнка; Інститут законодавства Верховної Ради України. Випуск 4. 2019. С. 217–224.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Майже 40 років роботи на відповідальних посадах на АНТК ім. О.К. Антонова, в Апараті (Секретаріаті) Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Центральної виборчої комісії України, Національному центрі євроатлантичної інтеграції України, структурі Національної академії правових наук України.

Нагороди та досягнення:
 • Лауреат премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і технік
 • Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого
 • Заслужений машинобудівник України
Інша діяльність:

Директор спільного Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій.

ДОРОГИХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада: викладач
Науковий ступіть, вчене звання: кандидат юридичних наук.
Засоби зв’язку: dorohykh@gmail.com
Освіта:

Вища (Академія адвокатури України. Закінчив у 2005 році й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист).

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • права і свободи людини;
 • правознавство;
 • інформаційна безпека.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Інформаційне право, кібербезпека, інформаційне забезпечення діяльності виконавчої гілки влади.

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=DAeQbj8AAAAJ&hl=uk

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

п. 3,5,7,12

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Дорогих С.О. Відкритість та прозорість в інформаційній діяльності Верховної Ради України: організаційно-правові аспекти : монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2018. – 160 с.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

Відомості про захист дисертації:

Здобуто науковий ступінь кандидат юридичних наук (захист відбувався за спеціальністю Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації: «Правові та організаційні основи інформаційної діяльності законодавчої гілки влади в Україні». Рік захисту: 2017).

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

1. Працював членом постійної спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 Науково-дослідного інституту інформації і права Національної академії правових наук України.

На підтвердження надано копію Додатку №1 до Наказу МОН України №775 від 16.07.2018.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1.      Дорогих С.О. Особливості доступу громадян до запитів народних депутатів України // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми : матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – К., 2021. – С. 58-60.

URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/zbirnik_tez_konferenciyi__30.03.2021_0.pdf

2.      Дорогих С.О. Електронний парламент як базис побудови національної системи нормативно-правових актів // Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : Міжнародна науково-практична конференція, м. Бережани, 16 травня 2019 р. – К., 2019.

3.      Дорогих С.О. Національна система нормативно-правових актів як інструмент децентралізації України // Чотирнадцяті юридичні читання «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»: Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 17-18 квітня 2019 р. – К., 2019.

4.      Дорогих С.О. Інформаційна діяльність Верховної Ради в контексті захисту інформаційного простору України // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Х Всеукраїнська науково-практична конференція: Збірник тез наукових доповідей, м. Київ, 4 квітня 2019 р. – К., 2019, – С. 43-45.

URL:http://ippi.org.ua/sites/default/files/konf_04_04_2019.pdf

5. Дорогих С.О. Залучення громадян до законотворчого процесу: деякі підсумки // Інформація і право.- 2020.- № 1(32).- С. 106-109.

URL: http://ippi.org.ua/dorogikh-so-zaluchennya-gromadyan-do-zakonotvorchogo-protsesu-deyaki-pidsumki-st-106-109

6. Дорогих С.О. Електронний парламент як базис побудови національної системи нормативно-правових актів // Інформація і право. – 2019. –  № 2(29). – С. 55-59.

URL: http://ippi.org.ua/dorogikh-so-elektronnii-parlament-yak-bazis-pobudovi-natsionalnoi-sistemi-normativno-pravovikh-aktiv

7. Дорогих С.О. Модель національної системи правової інформації в Україні  // Інформація і право. – 2017. –  № 2(21). – С. 72-76.

URL: http://ippi.org.ua/dorogikh-so-model-natsionalnoi-sistemi-pravovoi-informatsii-v-ukraini-st-72-76

8. Дорогих С.О. Напрямки розвитку системи «електронного парламенту» в Україні // Інформація і право. – 2017. – № 1(20) – С. 68-73.

URL: http://ippi.org.ua/dorogikh-so-napryami-rozvitku-sistemi-%E2%80%9Celektronnogo-parlamentu%E2%80%9D-v-ukraini-st-68-73

http://ippi.org.ua/sites/default/files/9_3.pdf

Баранов Олександр Андрійович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Засоби зв’язку: +380503118976, baa_1@ukr.net
Освіта:

1969-1974 рр. Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО, м. Київ. Спеціальність – радіотехнічна, за фахом інженер по радіотехніці.                                                 

1994-1999 рр. Академія праці та соціальних відносин, м. Київ. Юридичний факультет. Спеціальність – правознавство, за фахом юрист.

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Інформаційне право
 • Інформаційні ресурси

Магістратура:

 • Правове забезпечення ІТ бізнесу
 • Правове забезпечення Інтернету речей в умовах євроінтеграції

Аспірантура:

 • Проблеми правового забезпечення технологій цифрової трансформації

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Правове забезпечення інформаційного суспільства, інформатизації, телекомунікацій, електронної демократії, електронного урядування, інформаційної інфраструктури, складних соціальних та соціотехнічних систем управління, ЗМІ, Інтернету, Інтернету речей, інформаційної безпеки, кібербезпеки, захисту персональних даних, кібербезпеки критичної інфраструктури, верифікації та ідентифікації суб’єктів, використання великих даних та хмарних технологій, застосування роботів та штучного інтелекту, розумних контрактів, технологій блокчейну.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3233-6687

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=fIET40YAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

інші ідентифікатори чи пошукові системи:

Участь в грантах/міжнародних конференціях/інших наукових заходах; написання дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; розроблення методичного забезпечення.

Проект Erasmus+ Jean Monnet Chairs | EACEA, «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей» (“EULIOT”), Project Duration: 6 November 2020 – 5 November 2023.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Баранов Олександр Андрійович

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,3,6,7,8,9,10,12,20

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Baranov, A.; Kucher, V.; Ustymenko, O.; Utkina, M.; Hrybachova, I. 2020. Mechanism of state economic security management in the direction of intellectual property rights protection: cases of selected industries, Journal of Security and Sustainability Issues 10(1) 2020: 19-34. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(2)

https://jssidoi.org/jssi/papers/papers/journal/39?fbclid=IwAR0N16mbz7bZ3Cr6BHQPCVf-pAdXdwDeCq77kK6dPUlJuR-VzJOoq_EHpvw.
https://jssidoi.org/jssi/?fbclid=IwAR2qoaOu11bBO2HO9zhtILpkeawDkWpuEaApSFJnSlrIcntvCIrPPGfpf7A

2.         Баранов О.А. Правові проблеми “електронної демократії” / О.А Баранов // Інформація і право. – 2017. – № 1(20). – С. 28-38.

3.         Баранов О.  Віртуальність і правове регулювання / О.А Баранов // Публічне право.– 2017. – № 1. – С. 210-218.

4.         Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина І)/ О.А Баранов // Інформація і право. – 2017. – № 2. – С. 41-50.

5.         Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина ІІ) / О.А Баранов // Інформація і право. – 2017. – № 3. – С. 73-84.

6.         Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові проблеми застосування розумних контрактів / О.А Баранов // Інформація і право. – 2017. – № 4. – С. 26-40.

7.         Баранов О.А. Інтернет речей (IoT) і блокчейн / О.А Баранов // Інформація і право. – 2018. – № 1. – С. 59-71.

8.         Баранов О.А. Інтернет речей (IоT): мета застосування та правові проблеми / О.А Баранов // Інформація і право. – 2018. – № 2. – С. 31-44.

9.         Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах // Юридична Україна. – 2018. – № 5-6. – С. 75–95.

10.       Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом / О.А Баранов // Інформація і право. – 2018. – № 4. – С. 46-70.

11.       Baranov A. (2019) Internet of Things: Future Telecommunication. In: Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds) Advances in Information and Communication Technologies. UKRMICO 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 560. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-16770-7_1

12.       Баранов О.А. Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту // Юридична Україна. – № 7. – 2019. – С. 21-38.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.         Баранов О. А. Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. – К.: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. – 226 с.

2.         Баранов О.А. Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання. Т.1: Сфери застосування, ризики і бар’єри, проблеми правового регулювання: монографія / О.А. Баранов; НДІІП НАПрН України – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 344 с.

3. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології. Арістова І.В., Баранов О.А., Дзьобань О.П. та ін.; за заг. ред. проф. К.І. Бєлякова: монографія. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с.

4.         Досягнення в телекомунікаціях 2019 / за наук. ред. М.Ю. Ільченка, С.О. Кравчука: монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 336 с. (ISBN 978-617-7734-12-2) // Advanced in the telecommunications 2019: monograph / by edited M.Y. Ilchenko, S.O. Kravchuk, Kyiv, 2019, 336 p. (ISBN 978-617-7734-12-2) (реком. Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського прот. № 10 від 04.11.2019 р.

5. Інформаційне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право», спеціалізацій: «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. А. Баранов, В. М. Фурашев. – Електронні текстові дані (1 файл: 591,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 65 с.

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

1. Захист:

– доктор філософії спеціальності  081 «Право» (2) – Сказко О.М. Дата захисту: 21.05.2021, Костенко О. В. Дата захисту: 29.09.2020,

– кандидат юридичних наук, спеціальність: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (2) – Кравчук І.М. Дата захисту: 08.07.2021, Дубняк М. Дата захисту: 2017р.

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

1. Член спеціалізованої вченої ради 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та  12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

URL: http://ippi.org.ua/cpetsializovana-vchena-rada-d-2650101

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – журнал “Інформація і право” зареєстрований в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20117-9917ПР від 05.07.13 р.). Наказом МОН України від 02.07.20 р. № 886 (додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б”, галузь науки – юридичні, спеціальність – 081.

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

1. Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки від 23.11.2016 №1415 «Про внесення змін до персонального складу експертних рад з проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України»).

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Академічний лідер міжнародного проекту в сфері освіти «European Integration: legislation and the IoT» («Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей») у межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+».

Грантова Угода № – 620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Термін дії Проєкту  06.11.2020 р.  – 05.11.2023 р.

Наказ по Університету № НОН 10_2020 від 03.11.2020 р.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1.         Баранов О.А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання / ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2017. – 318 с. (С. 18-42).

2. Баранов О. А. Економіка результату та право / «Економічні свободи та інституції: правове регулювання та ефективність», збір. мат.між. науково-практич. конф. (22-23 жовтня 2020 р., м. Ужгород). – Ужгород: РІК-У, 2020. С. 23-29.

3. Баранов О.А., Головко О.М. Безпека медіапростору в умовах цифрових трансформацій: законодавчі ініціативи чи інформаційна культура? Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту».–Київ: Центр Вільної Преси, Академія україн-ської преси, 2020.–494 с.

4. Баранов О.А. Особливості визначення терміну «цифрова економіка». Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми : матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев та ін.

5. Баранов О.А. Економіка результату, Інтернет речей та право. Науково-практична конференція «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» 10 грудня 2020 року.

6. Баранов О.А. Зміцнення прямої демократії на місцевому рівні шляхом удосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії / О. А. Баранов, М. В. Дубняк // Еvropský politický a právní diskurz. – Vol. 4. – Issue 3 – 2017. – P. 109– 117.

7. Баранов О.А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання / ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2017. – 318 с. (С. 18-42).

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

– (з 09.2014) по 01.2021 – головний науковий співробітник, зав. відділом, керівник науково-дослідного центру   Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;

– 01.2021 по ц/ч – Керівник Наукового центру цифрової трансформації і права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

Підтвердження за посиланням: http://ippi.org.ua/struktura-dnu-iibp-naprn-ukraini

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Понад 20 років обіймав керівні посади в державних органах.

На посаді першого заступника Голови Державної служби України з питань технічного захисту інформації доклав значних зусиль до формування та становленню системи інформаційної безпеки та кібербезпеки в Україні.

В якості заступника Голови Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України, першого заступника Голови Державного комітету зв’язку та інформатизації України відповідав за формування та реалізацію Національної програми інформатизації України, був її першим Керівником.

На цих посадах, а також в якості директора Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації України відповідав за такі важливі для інформаційної сфери питання, як розвиток інформаційного суспільства, формування та вдосконалення телекомунікаційного і поштового ринків, забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України, впровадження технологій електронного урядування, цифрового телебачення тощо, за співпрацю з міжнародними організаціями у цих сферах.

Є співавтором понад 20 законопроектів, а також Модельного інформаційного кодексу, прийнятого Міжпарламентською асамблеєю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Учасник та організатор понад 60 міжнародних та національних самітів, форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» (ООН, Женева, 1998, 2003, Бельгія, Норвегія, Франція, Португалія, ОАЕ, Єгипет, Бразилія, Китай, Іспанія, Чехія, Німеччина, Японія, США, держави СНГ тощо).

– член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України;

– член спеціалізованої вченої ради 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та  12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;

Нагороди та досягнення:
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і технік
 • Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого
 • Заслужений діяч науки і техніки України

Лук’янчиков Борис Євгенович

Посада: доцент.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта:

1992-1996 рр. Українська академія внутрішніх справ, м. Київ. Спеціальність – правознавство, за фахом юрист.

2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук (12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза») на тему: «Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики».

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Криміналістика;
 • Судова експертиза.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

криміналістика; кримінальний процес; судова експертологія; спеціальна техніка.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4761-5980

Google Scholar: Boris Lukyanchikov

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=aoKVbHAAAAAJ

цитування h-індекс – 9

Участь в грантах/міжнародних конференціях/інших наукових заходах; написання дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; розроблення методичного забезпечення.

Наукові публікації:

Автор (співавтор) 7 посібників та понад 250 наукових праць.

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1,3,4,7,12

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Нормативне врегулювання початку кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 57-64.
 2. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Розвиток інституту слідчих дій у КПК України. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 56-64.
 3. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Еволюція інституту слідчих (розшукових) дій. Вісник Національної академії прокуратури України. 1(59) 2019. С. 87-100.
4.                         Лук’янчиков, Є. Д., & Лук’янчиков, Б. Є. (2019). Еволюція слідчих дій: теорія та нормативне регулювання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка3(87), 136-145. https://doi.org/10.33766/2524-0323.87.136-145.
5.                         Лук’янчиков Є. Д. Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2019. №4(44). С. 125-130.
6.                         Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії – засоби інформаційного забезпечення розслідування злочинів. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз. К., 2020. Вип. 65. С. 183-196.
 • Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Формування інституту
  освідування в кримінальному провадженні // ISSN 2524-0323. Вісник
  ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2021. Вип. 1 (93) С. 135-145.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

 1. Встановлення стану сп‘яніння у водіїв транспортних засобів в Україні: наук.-практ.посіб. / [Вербенський М.Г., Криволапчук В.О., Проценко Т.О., Лук‘янчиков Б.Є. та ін.] – К., Х.: ДНДІ МВС України, вид. Мачулін, 2017. – 208 с. (Лук‘янчиков Б.Є стр. 1-105).
 2. Функціонування системи МВС України: правове регулювання: наук.-інформ. вид. / упоряд: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко, Б.Є. Лукьянчиков та ін. Київ: Видавництво Людмила, 2018. 704 с. (Лук‘янчиков Б.Є стр. 1-515).
3.      Лук’янчиков Б. Є. Криміналістика: Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в 2-х частинах. / Б. Є. Лук‘янчиков, Є. Д. Лук‘янчиков, С. Ю. Петряєв. Частина І : Вступ до курсу криміналістики. Криміналістична техніка. / – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 2017. – 374 с. (Лук‘янчиков Б.Є стр. 7-118.).

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

 1. Лук’янчиков Б. Є. Криміналістика: Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в 2-х частинах. / Б. Є. Лук‘янчиков, Є. Д. Лук‘янчиков, С. Ю. Петряєв. // Частина ІІ : Криміналістична тактика. Методика розслідування. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 2017. – 505 с. (Лук‘янчиков Б.Є стр. 9-188.)
 2. Силабус. Криміналістика. Загальна частина.  – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 2021. – 31 с. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5096
 3. Силабус. Криміналістика. Особлива частина.  – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 2021. – 29 с. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5096

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

1.Виступав офіційним опонентом по дисертації Рудніченко Оксани Миколаївни, за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність  на тему «Розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини» Захист відбувся 27квітня 2021 р. у спецраді К 26.142.05 у ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Лук’янчиков Б. Є, Лук’янчиков Є. Д. Висновок спеціаліста в системі засобів перевірки інформації про кримінальні проступки. Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали круглого столу (м. Харків, 17 червня 2021 р.) / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Л. В. Могілевський, М. Г. Щербаковський. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021. С. 36-39.

2. Лук’янчиков Б. Є, Лук’янчиков Є. Д. Чужому навчатися і свого не цуратися (щодо процесуального інтерв’ю). The XVІІІ International Science Conference «Perspective directions for the development of science and practice», June 14 – 16, Athens, Greece. 2021 p. Pp. 67-69. URL: https://eu-conf.com.

3. Лук’янчиков Б. Є, Лук’янчиков Є. Д. Висновок спеціаліста – джерело доказів у провадженнях про кримінальні проступки. The XVІ International Science Conference « Actual problems of science and practice», May 31 – June 02, Stockholm, Sweden. 201 p. (С. 64-66).

4. Лук’янчиков Б. Є, Лук’янчиков Є. Д. Освідування в системі засобів перевірки інформації про кримінальні проступки. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.). Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2021. С. 48-51.

5. Лукьянчиков Б. Е., Лукьянчиков Е. Д. Совершенствование процессуальной формы освидетельствования в уголовном судопроизводстве. «Қазіргі заң ғылымының дамуы: теория және практика» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Материалы международной научно-практической конференции «Развитие современной юридической науки: теория и практика». – The materials of the international scientific-practical conference «Development of modern legal science: theory and practice». – Қосшы: «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы», 2021. – 457 бет. – Kosshi: Law Enforcement Academy Under The Prosecutor General’s Office Of The Republic Of Kazakhstan, 2021. – p. 457 (С. 312-318).

6. Лук’янчиков, Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Щодо поняття спеціальних знань та форм їх використання у кримінальному провадженні. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року). Київ-Маріуполь, 2020. С. 187-191.

7. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Психологічний вплив у подоланні протидії розслідуванню і забезпечення прав людини. Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 18 квітня 2019 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2019. С. 10-13.

8. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Криміналістична характеристика злочинів та її місце в удосконаленні досудового розслідування. Актуальні питання досудового розслідування: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 11 жовтня 2019 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова. Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2019. С. 11-14.

9. Лук’янчиков Є. Д. Лук’янчиков Б. Є. Використання прийомів психологічного впливу у досудовому провадженні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. С. 39-42.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК № 02070921/0064.35 – 21 від 09.04.2021 р. за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodie»

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність:

Працював експертом криміналістом  у МВС України, понад 25 років викладав криміналістику у НАВС та Академії прокуратури України, а також обіймав посаду наукового співробітника у ДНДІ МВС України.

Учасник та організатор понад 50 міжнародних та національних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» (Казахстан, Азербайджан Вірменія, Білорусь, Греція, тощо).

Тихонюк Ольга Володимирівна

Посада: старший викладач.

Засоби зв’язку: Olga_Tykhonyuk@ukr.net

Освіта:

1) 1997: Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Спеціальність «Всесвітня історія», вчитель історії та правознавства

2) 2000: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Спеціальність «Правознавство», викладач правознавства, юрист

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • «Трудове право» (для студентів технічних спеціальностей та гуманітарного напряму підготовки)
 • «Трудове право-1, 2» («Трудове право та право соціального забезпечення») для студентів спеціальності 081 Право (семінарські заняття)

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

філософсько-правові аспекти праці; проблеми захисту (самозахисту) трудових прав працівника; правовий нігілізм у трудових відносинах та способи його подолання

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3123-5841

Google Scholar:

https://sholar.google.com.ua/gb19O4YAAAAJ

https://sholar.google.com.ua/gb19O4YAAAAJ
https://sholar.google.com.ua/gb19O4YAAAAJ

Навчальні посібники:

1) Тихонюк О.В., Правознавство: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. – Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 2 від 24.09.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26299

2) Тихонюк О.В., Основи конституційного права України: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. – Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26300

3) Тихонюк О.В., Трудове право: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. – Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26301

Розроблення методичного забезпечення:

платформа Сікорський, G Suit: наповнення дистанційних курсів методичним забезпеченням (домашні завдання, завдання для самостійної роботи, завдання для поточного контролю з перевірки знань):

 • «Трудове право» (за вибором студентів, змішані потоки з різних факультетів), r75adsb;
 • «Трудове право» (для студентів гуманітарного напряму підготовки), tzjckcl;
 • «Трудове право- 1, 2» (Трудове право та право соціального забезпечення), s5iqoun (для студентів спеціальності 081 Право).

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

П. 1,4,12,14,19

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:                  

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Тихонюк О.В. Сієста як можливий вид часу відпочинку в Україні. Юридичний науковий електронний журнал, № 4, 2018, с. 62-65

2) Тихонюк О.В. Щодо порушень трудових прав громадян. Юридичний науковий електронний журнал, № 6, 2018, с. 158-162

3) Тихонюк О.В. Щодо права на індивідуальний трудовий страйк. Юридичний науковий електронний журнал, № 4, 2019, с. 84-87

4) Тихонюк О.В. Індивідуальний трудовий страйк чи самозахист? Науковий журнал «Юридичний бюлетень», № 9, 2019, с. 129-138

5) Тихонюк О.В. Індивідуальний трудовий страйк & самозахист: деякі проблемні аспекти. Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права», № 2, Т. 1, 2019, с. 193-199

6) Тихонюк О.В. Щодо розуміння індивідуального самозахисту у трудових відносинах. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Право», № 1 (67), Том 2, 2020, с. 53-58

7) Тихонюк О.В. Щодо розуміння самозахисту в умовах дистанційної роботи на період карантину. Юридичний науковий електронний журнал, № 5, 2020, с. 107-112

8) Тихонюк О.В. Щодо згоди на виконання додаткової роботи та права на вільний вибір праці. Юридичний науковий електронний журнал, № 7, 2021, с. 127-130

9) Тихонюк О.В. Індивідуальний трудовий спір як різновид самозахисту працівника у трудових відносинах. Нове українське право, № 4, 2021, с. 164-175.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

1) Тихонюк О.В. Правознавство: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 2 від 24.09.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26299

2) Тихонюк О.В. Основи конституційного права України: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26300

3) Тихонюк О.В. Трудове право: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26301

Розроблення методичного забезпечення:

Платформа Сікорський, G Suit: наповнення дистанційних курсів методичним забезпеченням (домашні завдання, завдання для самостійної роботи, завдання для поточного контролю з перевірки знань):

1) «Трудове право» (за вибором студентів, змішані потоки з різних факультетів),

2) «Трудове право» (для студентів гуманітарного напряму підготовки),

3) «Трудове право – 1, 2» (Трудове право та право соціального забезпечення) для студентів спеціальності 081 Право.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1) Тихонюк О.В. Щодо дотримання мовного закону у трудових відносинах. II International Scientific and Practical ConferenceScientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities, August 27, 2021, Vienna, Republic of Austria / Ukraine, Vinnytsia; https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/archive; DOI 10.36074/grail-of-science.27.08.2021.017 (International scientific journal “Grail of Science”, N 7 (August, 2021), P. 110-112

2) Тихонюк О.В. Соціальні відпустки на дітей: законодавчі новації та недолугість вітчизняних реалій. I International Scientific and Theoretical Conference «Scientific Forum: Theory and Practice of Research», June 18, 2021, Valencia, Kingdom of Spain; https://doi.org/10.36074/scientia-18.06.2021

3) Тихонюк О.В. Щодо залучення певних категорій осіб до суспільних робіт. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VII(32), Issue: 192, 2019 Feb., P. 47-51; doi.org/10.31174/SEND-HS2019-192VII32-11

4) Ольга Тихонюк. Щодо залучення працівників до чергувань. Visegrad Journal on Human Rights, № 2/1, 2017, apr, 2017. Р. 191-196

5) Olha Tykhoniuk. About enforcement of the right for labor. Visegrad Journal on Human Rights, № 6, 2017, dek, 2017. Р. 202-206

6) Тихонюк О.В. Щодо (не)доцільності самозахисту у трудових відносинах. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути», 6-7.02.2020, м. Дніпро, Україна

7) Тихонюк О.В. Вплив технічного прогресу на ринок праці. X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: Управління в умовах цифрових трансформацій», 21-22.11.2019, м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

8) Тихонюк О.В. Індивідуальний трудовий страйк: це реально? I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути», 1-2.08.2019, м. Дніпро, Україна

9) Тихонюк О.В. Суспільно корисні роботи як спосіб погашення аліментної заборгованості. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (25-26 січня 2019 р., м. Арад, Румунія / Факультет юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад, Румунія; Faculty of juridical sciences, Vasile Goldis western university of Arad. «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage»: international scientific and practical conference, January 25-26, 2019)

10) Тихонюк О.В. Випадки порушення трудових прав громадян у разі додаткових підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (30 листопада-1 грудня 2018 р., м. Харків, Східноукраїнська наукова юридична організація)

11) Тихонюк О.В. Сієста як можливий різновид часу відпочинку в Україні. Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі», 20-21.07.2018, м. Стальова Воля, Республіка Польща (International Multidisciplinari Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of  Poland, 20-21 July 2018)

12) Тихонюк О.В. Щодо впровадження інституту пробації в Україні. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку» (15-20 травня 2018 р., м. Київ)

13) Тихонюк О.В. Щодо законопроекту про облік домашніх та безпритульних тварин.  9 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р., м. Київ)

14) Тихонюк О.В. Чергування як різновид робочого часу. 7 Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ).

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 1. Член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.

Копія наказу додається.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

1.Член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (сертифікат № 121660)

Копія сертифікату додається.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Стажування:

 • Куявський університет у Влоцлавеку, м. Влоцлавек, Республіка Польща. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в юридичній освіті: досвід країн Європейського Союзу» 17-28 червня 2019 р. за фахом  «Юридичні науки»  (5/150). Сертифікат
 • Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі, м. Сандомир, Республіка Польща. Науково-педагогічне стажування «Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС» 03-14 грудня 2018 р. за фахом  «Юридичні науки»  (5/180). Сертифікат

Курси підвищення кваліфікації:

 • 16.03.2021-14.05.2021,Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Академічна доброчесність» (3,6/108), свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02070921/006544-21
 • 07.11.2014-15.12.2014, Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ». Курси підвищення кваліфікації за програмою «Створення презентацій різного призначення» (108 год.), свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 027077
 • 03.03.2010-15.04.2010, Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ». Курси підвищення кваліфікації за програмою «Створення і форматування власного документа в редакторі WORD» (72 год.), свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 221895
 • 18.05.2009-22.05.2009, ДВНЗ «Державний інститут інтелектуальної власності». Курси підвищення кваліфікації за програмою «Робоча навчальна програма дисципліни та комп’ютерний тест» (70 год), свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 617370
Інша діяльність:

Займаюсь волонтерською діяльністю з надання допомоги безпритульним тваринам.

Сімутіна Яна Володимирівна

Посада: професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права (за сумісництвом).

Науковий ступінь, вчене звання : доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Засоби зв’язку: yana_simutina@ukr.net

Освіта

У 2001 році закінчила Київський університет права, отримала диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Правознавство».

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми)» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

У 2013 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

Дисципліни, які забезпечує:

Бакалаврат:

 • Трудове право;
 • Трудові спори.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:

Трудове право; право соціального забезпечення

ORCID: 0000-0001-7579-187X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hbRNwpYAAAAJ&hl=uk

Участь в грантах/міжнародних конференціях/інших наукових заходах; написання дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, тощо; розроблення методичного забезпечення.

Наукові публікації:

а) Перелік пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

п. 1,3,5,6,7,8,9,10,12

б) Підтвердження пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Yana Simutina. Current challenges of the labour law of Ukraine: On the way to European integration. Juridica International. 2018/27. P. 88-93. DOI: https://doi.org/10.12697/JI.2018.27.09.

2.  Симутина Я.В. Электронный документооборот в трудовых отношениях: проблемы теории и практики. Трудовое и социальное право. Науч.-практ. журнал. 2018. №3 (27). С. 22-27. https://per.nlb.by/zhurnaly/?source=5094.

3. Сімутіна Я.В. Рішення суду в механізмі правового регулювання трудових відносин. Альманах права. 2017. Вип. 8. С. 379-383. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2017_8_95.

4. Сімутіна Я.В. Момент виникнення правосуб’єктності профспілки в контексті принципу зловживання правами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія: Юриспруденція, 2017. № 29. Т. 2. С. 41-44. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_29%282%29__12.

5. Сімутіна Я.В. Система юридичних фактів у трудовому праві України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 6. Т. 1. С. 146-149.

6. Сімутіна Я.В. Правовідносини з професійного навчання працівників у контексті юридичних фактів, що породжують їх виникнення. Правова держава. 2018. Вип. 29. С. 160-168. http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_22.

7. Сімутіна Я.В. Механізм правового регулювання трудових відносин: методологічний аспект. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2018. №3 (5). С. 41-46. http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2018_3_9.

8. Сімутіна Я.В. Зловживання правом як неправомірна реалізація норм трудового права. Часопис Київського університету права. 2019. № 4. https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/download/133/121.

9. Yana Simutina, Svitlana Synenko. Labour Law Reform in Ukraine: in Search of Equilibrium between Protectionism and Liberalisation. Journal of Law and Political Sciences. Vol. (23)-B (2) March 2020, p. 161-189. (Web of Science).

10. Сімутіна Я.В. Укладення строкових трудових договорів з педагогічними працівниками пенсійного віку: диференціація чи дискримінація? Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. C/ 73-79.

11. Сімутіна Я. В., Менюк Д. О. Судове рішення як об’єкт перегляду за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України. Держава і право. 2020. Вип. 88. С. 89-98.

12. Yana Simutina, Sergii Venediktov. COVID-19 and Labour Law: Ukraine.  Italian Labour Law eJournal. Special Issue 1, Covid-19 and Labour Law. A Global Review. Vol. 13 (2020). DOI: https://doi.org/10.6092/issn.1561-8048/10946.

13. Симутина Я.В. Новеллы регулирования дистанционного труда и гибкого режима рабочего времени в трудовом законодательстве Украины. Трудовое и социальное право. Науч.-практ. журнал. 2020. № 2 (34). С. 32-29.  (Республіка Білорусь).

14. Сімутіна Я.В. Декодифікація vs рекодифікація трудового законодавства України. Правова держава. 2020. Вип. 31. С. 291-298.

15. Yana Simutina, Sergii Venediktov. The Effects of COVID-19 on Ukraine’s Regulation of Employment Relations. E-Journal of International and Comparative Labour Studies, 2020. Vol. 9. No.3. URL:  http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/view/842     (Scopus)

16. Yana Simutina, Sergii Venediktov. The Scope of Labour Law in Ukraine. Transition Studies Review. 2021. Vol. 28 No. 1. P. 31-40. DOI 10.14665/1614-4007-28-1-003     (Scopus)

17. Сімутіна Я.В. Дефекти трудового права та засоби їх подолання. Правова держава. 2021. Вип. 32. С. 314-323. DOI: 10/33663/0869-2491-2021-32-314-322.

18. Сімутіна Я.В., Шумило М.М. Транскордонність як ознака довічних соціальних (пенсійних) виплат. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. Вип. 65.

19. Сімутіна Я.В. Право на справедливі умови праці крізь призму положень Європейської Соціальної Хартії. Часопис Київського університету права. 2021. №3 (у друці).

20. Yana Simutina, Sergii Venediktov. Non-standard Forms of Employment: Trends and Prospects of Ukraine’s Legal Regulation. E-Journal of International and Comparative Labour Studies, 2021. Vol. 11. No.2. ( передано до друку).

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Сімутіна Я.В. Розділ «Проблеми адаптації правового регулювання трудових відносин та зайнятості населення в Україні до стандартів ЄС» у монографії «Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції: монографія / відповід. ред. Н.М. Хуторян / Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін. Київ: Ніка-Центр, 2017. С. 80-110.

2.  Сімутіна Я.В. Розділ 9 «Оплата праці» (у співавторстві з Валецькою О.В., Костюком В.Л., Сірохою Д.І.) у підручнику «Трудове право України». Київ: Юрінком Інтер, 2017.

3. Сімутіна Я.В. Підрозділ 9 «Оплата праці» у кн. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом: у 17 кн. /за наук. ред. О.Д. Святоцького [та ін.]. Книга 10: Законодавство про працю /М.М. Шумило, С.В. Венедіктов, Я.В. Сімутіна  [та ін.].  Київ: Ін Юре, 2017. С.

4.  Сімутіна Я.В. Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин: монографія. Київ: Ніка-Центр, 2018. 436 с.

5. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С.М. Прилипко (голова), М.І. Іншин (заст. голови), О.М. Ярошенко та  ін.: Нац. акад. прав. Наук україни; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 776 с. (Особистий внесок: терміни: «гідна праця»; «зловживання трудовими правами»; «прекаризація праці (зайнятості); «призначення на посаду»; «рішення суду як підстава виникнення трудових правовідносин»; «секондмент».

6. Сімутіна Я.В. Передмова; Розділ IV «Дефекти реалізації норм трудового права»: колективна монографія «Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та практики» / Я.В. Сімутіна, Г.А. Трунова, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило та ін.; за заг ред. Я.В. Сімутіної. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 276 с.

7. Велика українська юридична енциклопедія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020: Право соціального забезпечення / редкол.: М.І. Іншин (голова), О.М. Ярошенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, Н.М. Вапнярчук. 2020. 912 с. Авторські терміни: безумовний базовий дохід, інклюзивна освіта, соціальна відповідальність бізнесу, соціальне обслуговування, соціальні права, соціально-забезпечувальна правосуб’єктність, споживчий кошик, учасник бойових дій.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

1. У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 на тему: «Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин».

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

1. Фартушок Тарас Богданович, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук “Захист права працівників на оплату праці” зі спеціальності 12.00.05, дата захисту – 30.03.2017 р.

2. Купіна Людмила Францівна, тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук “Ефективність норм трудового права України” зі спеціальності 12.00.05, дата захисту – 20.09.2021 р.

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

1. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;

2. У 2021 році була залучена до участі у двох разових спеціалізованих вчених радах в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України в якості рецензента;

3. У травні 2021 року виступила офіційним опонентом по дисертації Рим Олени Володимирівни «Трудове право Європейського Союзу» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Є керівником НДР «Правове забезпечення соціально-трудових прав в умовах розвитку інформаційного суспільства» (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.) в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

2. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Держава і право»

URL: http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/derjava_i_pravo.html

3. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Часопис Київського університету права»

URL: http://kul.kiev.ua/KUP/_flash/reqkoll.pdf

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

1. Є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді

URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/sn_kr/

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

1. Є національною експерткою Ради Європи в Україні (на підставі контракту).

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Сімутіна Я.В. Рішення суду як юридичний факт в трудовому праві // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези доповідей та наук. повідомл. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 року). За ред. проф. М.І. Іншина. Київ: Прінт-Сервіс, 2017. С. 215-219.

2.  Сімутіна Я.В. Проблемні аспекти розірвання трудового договору з ініціативи працівника за ч. 3 ст. 38 КЗпП України // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 року) у 2-х томах. Т. 1 / відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 540-543.

3. Яна Сімутіна. Реформа трудового законодавства в Україні: проблеми та перспективи// Правова реформа. Зб. наук. праць.  Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада, 2017 р.); за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2017. С. 362-364.

4. Сімутіна Я.В. Добросовісність та недопустимість зловживання правом як принципи діяльності профспілок// Напрями розвитку трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 03 листопада 2017 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2017. С. 262-265.

5. Сімутіна Я.В. До питання звільнення з посади голови виконавчого органу господарського товариства // Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. Харків: ФОП Панов А.Н, 2018. С. 263-267.

6. Сімутіна Я.В. Правова невизначеність щодо обсягу поняття «заробітна плата» в правових позиціях Верховного Суду. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: зб. наук. праць за матер. Міжнародної науково-практичній конференції, присвяченої 90-річчю Процевського О.І. (м. Харків, 5 квітня 2019 року). Харків: «Юрайт», 2019. С. 258-263.

7. Сімутіна Я.В. Електронний документообіг у трудових відносинах та перспективи його запровадження в Україні. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю створення каф. труд. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 р.) /за ред. О.М. Ярошенка. Харків: Право, 2019. С. 111-115.

8. Сімутіна Я.В. Зміна традиційного підходу до визначення поняття трудового договору та її наслідки для правозастосування // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С. 136-138.

9. Сімутіна Я.В. Чим небезпечна модернізація трудового законодавства, запропонована у проєкті закону про працю № 2708? // Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, Нац. авіаційний ун-т, 22 лютого 2020 р.). Том 2. Тернопіль: Вектор, 2020. 298 с. С. 72-74.

10. Сімутіна Я.В. Правові наслідки тимчасової непрацездатності працівника під час щорічної відпустки // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.) / уклад.: О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов; за ред. О.М. Ярошенка. Харків: Право, 2020. С. 81-84.

11. Симутина Я.В. СOVID-19 как стимул для трансформации трудового законодательства в Украине // Обеспечение прав трудящихся в условиях пандемии Covid-19: национальный опыт и международные трудовые стандарты: тезисы докл. участников Межд. семинара (г. Минск, 4 декабря 2020 г.).

12. Сімутіна Я.В. Трансформація ознак трудових правовідносин в умовах інформаційного суспільства // Сучасне право в епоху соціальних змін: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Нац. авіаційний ун-т , 26 лютого 2021 р. Т. 2. Тернопіль: Вектор, 2021. С. 144-146.

13. Сімутіна Я.В. Застосування Європейської соціальної хартії (переглянутої) у прецедентній практиці Верховного Суду // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 10. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації” (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої) 23 квітня 2021 року. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. С. 51-56.

14. Сімутіна Я.В. Застосування актів МОП та концепції «прихованого працевлаштування» (deemed employment) у судовій практиці // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 61-63.

15. Сімутіна Я.В. Міжнародний досвід лібералізації трудового законодавства та українські реалії // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову епоху ( з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-пркт. конф. (м. Одеса, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. С.В. Ківалова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1 С. 464-468.

16. Сімутіна Я.В. Реформування трудового законодавства України: проблеми та перспективи // Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 19 серпня 2021 р.) до 30-річчя Незалежності України / за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. С. 171-176.

17. Сімутіна Я.В. Право на справедливу винагороду за Європейською соціальною хартією та стан його правового забезпечення в Україні // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнар. наукю-практ. конф. Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 р.). Хмельницький: Хмельницький ун-т управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 78-80.

18. Сімутіна Я.В. Загрози та виклики дерегуляції трудових відносин в Україні // Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конф. Харків: Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. ( у друці).

Оприлюднені на фахових Інтернет ресурсах:

19. Сімутіна Я.В. Чи варто Україні ставати на шлях декодифікації трудового законодавства // Судово-юридична газета. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/159888-chi-varto-ukrayini-stavati-na-shlyakh-dekodifikatsiyi-trudovogo-zakonodavstva.

20. Сімутіна Я.В. Дистанційна праця в умовах карантину: спроба правового врегулювання // Судово-юридична газета. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/166599-distantsiyna-pratsya-v-umovakh-karantinu-sproba-pravovogo-vregulyuvannya.

21. Сімутіна Я.В. Контракт у трудовому праві: аналіз судової практики // Юридична газета. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/kontrakt-u-trudovomu-pravi-analiz-sudovoyi-praktiki.html.

22. Івана Роанья, Алла Федорова, Яна Сімутіна. Звіт про оцінку політики та нормативно-правової бази України щодо права літніх осіб на соціальний захист згідно зі статтею 23 Європейської соціальної хартії (переглянутої), жовтень 2020. URL: https://rm.coe.int/old-people-ua-soft/1680a2430d.

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

1) Підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти  і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань», 23-24 квітня 2019 року; загальний обсяг програми 0,5 кредитів ЄКТС (15 годин);

         2) Тренінг «Європейська політика згуртування для України» в рамках Модулю Жана Моне «Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: європейські студії», 21-22 жовтня 2019 року, 12 навчальних годин, що складає 0,4 кредитів ЄКТС;

         3) Участь у Міжнародній науковій конференції «Labour is not a Commodity: the Value of Work and its Rules between Innovation and Tradition”. International School of Higher Education in Labour and Industrial Relations, organized by ADAPT, 28-29 листопада 2019 року, м. Бергамо, Італія.

         4) Тренінг для тренерів «Викладання Європейської соціальної хартії та практики Європейського комітету з соціальних прав», 14-25 червня 2021 року, загальний обсяг 1,5 кредитів ЄКТС (45 годин).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;

національна експертка Ради Європи в Україні

Нагороди та досягнення

Інша діяльність

Член редакційної колегії збірників наукових праць «Держава і право»,  «Часопис Київського університету права».