Практика

Здобувачі 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 15 січня 2024 р. успішно захистили звіти про виробничу практику перед комісією кафедри у складі професора Мисливого В. А., доцента Лук’янчикова Б. Є., доцента Попова К. Л., ст. викладача Солончук І. В., детальніше – за посиланням.

Програми практик для бакалаврів

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Господарське та адміністративне право і процес» другого (магістерського) рівня  вищої освіти за спеціальністю «081 Право».

Практична підготовка спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців та полягає у підготовці конкурентоспроможних правників, які здатні розв’язувати складні задачі та проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру в процесі правотворчості і правозастосування в умовах євроінтеграції, глобалізації та цифровізації з акцентом на сфери господарювання, ІТ бізнесу, публічного управління та адміністрування та заснована на Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки щодо формування майбутнього суспільства на засадах концепції сталого розвитку.

Мета практичної підготовки:

застосування, узагальнення і закріплення  отриманих теоретичних знань в практичній діяльності;
формування здатностей до адаптації та дії в новій ситуації;
формування здатностей генерувати нові ідеї (креативність); приймати обґрунтовані рішення;
застосовування принципів верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності;
– оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності.

Бази практики:

– Державна судова адміністрація України, м. Київ;

– Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків, м. Київ;

– Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, м. Київ;

– Антимонопольний комітет України, м. Київ; 

– Господарський суд Київської області, м. Київ;

– Адвокатське об’єднання «Barristers» , м. Київ;

– Адвокатське бюро  «Ганни Шерстюк», м. Київ;

– Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Київ;

– Правобережний Київський місцевий центр надання безоплатної правової допомоги;

– Лівобережний Київський місцевий центр надання безоплатної правової допомоги;

– Юридичне управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ.

Факультет укладає з підприємствами, організаціями, установами, договори на проведення практики за визначеною формою.

АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Адвокатське об’єднання «Правовий діалог» запрошує студентів для проходження практики з подальшим працевлаштуванням або проходженням співбесіди на зайняття посади помічника юриста!

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків запрошує студентів для проходження практики в її структурних підрозділах!

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM